Sprawdź czy w Twojej umowie z Instytucją Finansową znajdują się niedozwolone postanowienia.

Obowiązki informacyjne

Klauzule abuzywne są to zapisy umów, regulaminów uznane przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za niezgodne z prawem i naruszające interesy konsumentów.

Numer klauzuli: 1987
Podmiot stosujący:
BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Treść klauzuli: “Do podstawowych obowiązków Kredytobiorcy należy: (…) powiadamianie MultiBanku o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na sytuację finansową Kredytobiorcy, w szczególności o obniżeniu dochodów mogących mieć wpływ na terminową spłatę Kredytu, (…)”.

Numer klauzuli: 2451
Podmiot stosujący:
Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu
Treść klauzuli: “Jeżeli Kredytobiorca nie zawiadomi Banku o zmianie adresu lub nazwiska, a wypowiedzenie wróci z adnotacją “adresat nie znany” lub temu podobną, Bank pozostawia w aktach Umowy pismo ze skutkiem doręczenia.”

Numer klauzuli: 3133
Podmiot stosujący:
Meritum Bank ICB Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
Treść klauzuli: „Posiadacz karty oraz Użytkownik karty są zobowiązani w szczególności do (…)”

Numer klauzuli: 3176
Podmiot stosujący:
Deutsche Bank PBC spółka akcyjna w Warszawie
Treść klauzuli: “Kredytobiorca będzie każdorazowo powiadamiać Bank osobiście, w oddziale Banku lub za pośrednictwem infolinii Banku o zmianie swojego Adresu do Doręczeń, pod rygorem uznania korespondencji wysyłanej przez Bank pod dotychczas znany Adres do Doręczeń Kredytobiorcy za skutecznie doręczoną z upływem 7 (siedmiu) dni od daty jej nadania.”

Numer klauzuli: 6194
Podmiot stosujący:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie
Treść klauzuli: „Kredytobiorca udziela Bankowi upoważnienia do badania zdolności kredytowej Kredytobiorcy przez cały okres obowiązywania umowy kredytowej oraz do zasięgania informacji dotyczących Kredytobiorcy u pracodawcy Kredytobiorcy. W tym zakresie Kredytobiorca wyraża zgodę na ujawnienie Bankowi przez każdoczesnego pracodawcę Kredytobiorcy danych, w tym danych osobowych związanych z faktem zatrudnienia u tegoż pracodawcy.”

Jeżeli w Twojej umowie znajdują się takie lub podobne, niedozwolone zapisy – Skontaktuj się z nami.

Ta strona używa plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej Akceptuję