Sprawdź czy w Twojej umowie z Instytucją Finansową znajdują się niedozwolone postanowienia.

Opłaty i prowizje

Klauzule abuzywne są to zapisy umów, regulaminów uznane przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za niezgodne z prawem i naruszające interesy konsumentów.

Numer klauzuli: 2259
Podmiot stosujący: Kredyt Bank S.A. z/s w Warszawie
Treść klauzuli: “Kredytobiorca zobowiązany będzie do poniesienia kosztów w związku z niewykonaniem przez niego zobowiązań wynikających z Umowy, w tym (…) kosztów związanych z pozasądowym dochodzeniem przez Bank wierzytelności wynikających z Umowy – w wysokości nie wyższej niż 20 % każdorazowej kwoty zadłużenia przeterminowanego wg stanu na dzień zlecenia przez Bank pozasądowego dochodzenia wierzytelności”

Numer klauzuli: 2782
Podmiot stosujący: Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie
Treść klauzuli: “Zmiana wysokości stawek prowizji i opłat przez Bank nie stanowi zmiany warunków Umowy”

Numer klauzuli: 3134
Podmiot stosujący: Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie
Treść klauzuli: “Opłata za dochodzenie wymagalnych należności Banku przez zewnętrzną firmę windykacyjną, TRYB POBIERANIA Od zdarzenia; jako % należności, WYSOKOŚĆ OPŁATY/PROWIZJI 4%-15%”

Numer klauzuli: 3181
Podmiot stosujący: Bank Millennium spółka akcyjna w Warszawie
Treść klauzuli:Bank zastrzega sobie prawo do zmiany cennika w okresie obowiązywania umowy kredytu, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna z poniższych przyczyn:
1) zmiana parametrów rynkowych, środowiska konkurencji, przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych, stosowanych w sektorze bankowym,
2) zmiana poziomu inflacji bądź innych warunków makroekonomicznych,
3) zmiana zakresu lub formy świadczonych usług.”

Numer klauzuli: 3519
Podmiot stosujący:
Getin Noble Bank SA w Warszawie
Treść klauzuli:
Kredytobiorca wyraża zgodę, aby wszelkie koszty i opłaty związane z Programem DOM BankAssurance w trakcie uczestnictwa w Programie, były doliczane do kwoty kredytu w trybie podwyższenia bieżącego salda kredytowego, a w przypadku ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych do raty kredytu.”

Numer klauzuli: 4107
Podmiot stosujący:
Euro Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu
Treść klauzuli:
“Zmiana wysokości oprocentowania może następować także w przypadku zmiany parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego w kraju (lub krajów zrzeszonych w UE), którego waluta jest podstawą indeksacji.”

Numer klauzuli: 5622
Podmiot stosujący:
Bank BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
Treść klauzuli:
“Kredytobiorca zobowiązuje się dokonywać spłaty kredytu, w wysokościach i terminach podanych w Załączniku nr 1 do Umowy – kalendarzu spłat na rachunek Banku nr: 38 1710 0007 0000 0098 8086 7103 (decyduje data wpływu na rachunek Banku), które będą zaliczane w następującej kolejności: należne opłaty i prowizje, odsetki umowne, kapitał kredytu i odsetki karne. Kwoty wskazane w kalendarzu spłat podane są w walucie kredytu. Spłaty dokonywane będą przez Kredytobiorcę w złotych, po uprzednim przeliczeniu spłaty wg kursu GE Money Banku S.A. (kursu Banku). Kurs Banku jest to średni kurs złotego w stosunku do waluty kredytu opublikowany w danym dniu w prasie przez NBP, powiększony o zmienną marżę kursową Banku, która w dniu udzielenia kredytu wynosi 0,06. Marża kursowa może ulegać zmianom i jest uzależniona od rozpiętości kursów kupna i sprzedaży waluty kredytu na rynku walutowym.”

Numer klauzuli: 6038
Podmiot stosujący:
Credit Agricole Bank Polska S.A. we Wrocławiu
Treść klauzuli:
“Pożyczkobiorca zobowiązuje się:- pokryć wszelkie uzasadnione koszty związane z dochodzeniem spłaty zobowiązań wynikających z umowy pożyczki oraz realizacji zabezpieczenia. Na koszty które ponosi Pożyczkobiorca, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez niego zobowiązań wynikających z Umowy pożyczki, składają się: – koszty telefonicznych upomnień, listowych wezwań i zawiadomień wysyłanych Pożyczkobiorcy, wyjazdów interwencyjnych w wysokości określonej w TOiP stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy… Wysokość opłat związanych z dochodzeniem spłaty zobowiązań oraz katalog czynności monitorujących może ulec zmianie w przypadku uzasadnionej zmiany kosztów ponoszonych przez Bank, wprowadzenia nowej czynności monitorującej lub zmiany przepisów prawa.”

Numer klauzuli: 6046
Podmiot stosujący:
Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie
Treść klauzuli:
„Poniżej określone zostały rodzaje czynności oraz wysokość opłat pobieranych przez Bank za ich wykonanie według stanu na dzień zawarcia Umowy:
1) zmiana harmonogramu spłat kredytu (z wyłączeniem pkt. a) 2,0% nie mniej, niż 25 zł;
2) zmiana harmonogramu spłat pożyczki (z wyłączeniem pkt. a) 2,0% nie mniej niż 25 zł;
3) zmiana stopy oprocentowania kredytu ze stałej na zmienną (lub odwrotnie) 2,0% nie mniej niż 50zł;
4) zmiana stopy oprocentowania pożyczki ze stałej na zmienną (lub odwrotnie) 2,0% nie mniej, niż 50 zł.”

Numer klauzuli: 6047
Podmiot stosujący:
Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie
Treść klauzuli:
„Zmiana wysokości opłat lub zasad ich stosowania i naliczania, wprowadzenie opłat za czynności dotychczas nie ujęte w Tabeli jest możliwe z ważnych przyczyn, za którą uznaje się:
1) zmianę miesięcznego wskaźnika cen i usług konsumpcyjnych (pot. Inflacji) publikowanego przez GUS o wartość nie mniejszą niż 0,2 punktu procentowego;
2) zmianę w ofercie Banku dotyczącą stosunku prawnego wiążącego Bank z Kredytobiorcą polegającą na udostępnieniu nowych produktów i usług, zmianie zakresu przedmiotowych usług lub produktów albo na rezygnacji z prowadzenia niektórych usług lub produktów;
3) zmianę o więcej niż 10% dotychczasowych cen usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne, które to usługi są niezbędne do wykonywania.”

Numer klauzuli: 6119
Podmiot stosujący:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie
Treść klauzuli: “W przypadku niedotrzymania warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 [Kredytobiorca w całym okresie kredytowania ma dotrzymywać warunki uprawniające go – jako Posiadacza rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego nr…, prowadzonego przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. do korzystania z obsługi w ramach programu bankowości osobistej AURUM/prywatnej PLATINIUM, określonych w umowie o prowadzenie tego rachunku], przez okres 6-ciu miesięcy, PKO BP SA dostosuje wysokość marży/oprocentowania do obowiązującej w PKO BP SA oferty standardowej.”

Numer klauzuli: 6122
Podmiot stosujący:
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna w Warszawie
Treść klauzuli: “Marża Banku ulega zmianie w przypadku nałożenia na Bank, przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, obowiązku tworzenia/odprowadzania/utrzymywania szczególnych rezerw, funduszy specjalnych, depozytów lub opłat wynikających z udzielenia przez Bank Kredytu. Zmiana może być dokonana proporcjonalnie do zmian wprowadzonych ww. przepisami.”

Numer klauzuli: 6192
Podmiot stosujący:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie
Treść klauzuli: “Całkowity koszt kredytu może ulec zmianie w przypadku zmian wysokości prowizji i opłat bankowych, pobieranych przez bank, za czynności bankowe związane z obsługą kredytu.”

Numer klauzuli: 6195
Podmiot stosujący:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie
Treść klauzuli: “Za wykonanie czynności związanych z udzieleniem i obsługą kredytu Bank pobiera prowizję i opłaty określone w “Taryfie prowizji i opłat bankowych dla klientów detalicznych” dostępnej w jednostkach Banku.”

Numer klauzuli: 6348
Podmiot stosujący:
Santander Consumer Bank Spółka Akcyjna we Wrocławiu
Treść klauzuli: “Koszty windykacji obejmujące: działania firmy windykacyjnej z tytułu wykonania przez tę firmę usług windykacyjnych należności Banku wynikających z Umowy kredytu/pożyczki, inne aniżeli określone w Sekcji II pkt 7 – według kosztów rzeczywiście poniesionych przez Bank, ale nie więcej niż 15% kwoty wymagalnej należności Banku z tytułu Umowy kredytu/pożyczki zleconej do windykacji firmie windykacyjnej.”

Numer klauzuli: 6349
Podmiot stosujący:
Santander Consumer Bank Spółka Akcyjna we Wrocławiu
Treść klauzuli: “(1) W przypadku wystąpienia zadłużenia w spłacie należności wynikających z Umowy zawartej z Bankiem, Bank może prowadzić działania windykacyjne – jako działania własne lub zlecone zewnętrznej firmie windykacyjnej. (…). W przypadku działań prowadzonych przez zewnętrzną firmę windykacyjną opłaty obciążające KREDYTOBIORCĘ/POŻYCZKOBIORCĘ w związku z windykacją należności dla pojedynczej Umowy nie mogą przekroczyć 15 kwoty wymagalnej należności Banku z tytułu zleconej do windykacji firmie windykacyjnej Umowy.”

Jeżeli w Twojej umowie znajdują się takie lub podobne, niedozwolone zapisy – Skontaktuj się z nami.

Ta strona używa plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej Akceptuję