Sprawdź czy w Twojej umowie z Instytucją Finansową znajdują się niedozwolone postanowienia.

Pozostałe klauzule

Klauzule abuzywne są to zapisy umów, regulaminów uznane przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za niezgodne z prawem i naruszające interesy konsumentów.

Numer klauzuli: 1797
Podmiot stosujący:
ING Towarzystwo ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie
Treść klauzuli: “Wartość wykupu jest to procent rezerwy matematycznej przypadającej na daną umowę główną z wyłączeniem rezerwy na świadczenie dodatkowe umowy głownej, zgodnie z poniższą tabelą:
– Liczba pełnych lat polisowych, za które opłacono wszystkie składki całkowite;
– Wartość wykupu jako procent rezerwy matematycznej przypadającej na daną umowę główną z wyłączeniem rezerwy na świadczenie dodatkowe umowy głównej:
a) 2 lata – 80 % wartości wykupu,
b) 3 lata – 85 % wartości wykupu,
c) 4 lata – 90 % wartości wykupu,
d) 5 i więcej lat – 95 % wartości wykupu.
Wysokość wartości wykupu oblicza się według stanu rezerwy matematycznej przypadającej na umowę główną z wyłączeniem rezerwy na świadczenie dodatkowe umowy głównej, na wcześniejszy z dni (dalej: dzień wartości wykupu):
a) dzień następujący po ostatnim dniu opłaconego okresu, tj. termin płatności składki całkowitej najdawniej wymagalnej
albo
b) dzień rozwiązania lub wygaśnięcia umowy głównej.
Wartość wykupu, obliczona zgodnie z postanowieniami ust. 1 i 2, jest pomniejszana o sumę zaległych składek całkowitych lub powiększana o część opłaconej składki całkowitej należnej za okres, w jakim Ubezpieczyciel nie będzie udzielał ochrony ubezpieczeniowej.
Gdy składka za umowę główną została opłacona jednorazowo, Ubezpieczający nabywa prawo do wypłaty wartości wykupu dnia następnego, licząc od dnia rozpoczęcia odpowiedzialności. Wartość wykupu stanowi wtedy 95 % rezerwy matematycznej z wyłączeniem rezerwy na świadczenie dodatkowe umowy głównej, przypadającej na daną umowę główną w dniu rozwiązania umowy głównej. Jeżeli dzień wartości wykupu przypada po przekształceniu umowy ubezpieczenia w ubezpieczenie bez składkowe, to wartość wykupu stanowi 95 % rezerwy matematycznej z wyłączeniem rezerwy na świadczenie dodatkowe umowy głównej.”

Numer klauzuli: 2042
Podmiot stosujący:
Alior Bank S.A. w Warszawie
Treść klauzuli: “Korespondencję uważa się za dostarczoną po upływie 14 dni od daty wysłania.”

Numer klauzuli: 2204
Podmiot stosujący:
Idea Bank SA w Warszawie (poprzednia nazwa GMAC Bank Polska SA w Warszawie)
Treść klauzuli: “Jeżeli pisma wysłane przez Bank na ostatni wskazany przez Kredytobiorcę na piśmie adres nie zostaną podjęte przez Kredytobiorcę uznaje się je za doręczone z dniem złożenia pierwszego awiza pocztowego na ten adres.”

Numer klauzuli: 2335
Podmiot stosujący:
Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie
Treść klauzuli: “Korespondencję wysłaną listem zwykłym uznaje się za doręczoną najpóźniej szóstego dnia roboczego liczonego od daty jej nadania w urzędzie pocztowym.”

Numer klauzuli: 2425
Podmiot stosujący:
Euro Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu
Treść klauzuli: “Bank odpowiada wyłącznie za rzeczywiste i udowodnione straty Posiadacza spowodowane przez nieterminowe lub nieprawidłowe wykonanie jego dyspozycji.”

Numer klauzuli: 2450
Podmiot stosujący:
Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu
Treść klauzuli: “Odmowa przyjęcia przez Kredytobiorcę wypowiedzenia Umowy o udzielenie kredytu i wydanie płatniczej Karty kredytowej lub adnotacja poczty “nie podjęto w terminie” (awizo), wywołuje skutki doręczenia. Skutki doręczenia wywołuje również doręczenie zastępcze określone w art. 138 kodeksu postępowania cywilnego tj. doręczenie pisma dorosłemu domownikowi, administracji domu, dozorcy domu lub organowi gminy lub też osobie upoważnionej do odbioru pism oraz określone w art.139 Kodeksu postępowania cywilnego.”

Numer klauzuli: 2528
Podmiot stosujący:
Lukas Bank S.A. we Wrocławiu
Treść klauzuli: “Posiadacz rachunku kredytowego oświadcza, że nie będzie korzystał z prawa do wzajemnego potrącania swoich wierzytelności wobec Banku z jakiegokolwiek tytułu do momentu całkowitej spłaty zadłużenia wraz z odsetkami i innymi kosztami. Oświadczenie to nie uchybia uprawnieniu z art.10 ustawy o kredycie konsumenckim.”

Numer klauzuli: 2529
Podmiot stosujący:
Lukas Bank S.A. we Wrocławiu
Treść klauzuli: „Bank zastrzega sobie prawo do odmowy autoryzowania transakcji lub wprowadzenia ograniczeń limitów (kwotowych bądź ilościowych) autoryzowanych transakcji gotówkowych i/lub bezgotówkowych przeprowadzanych w ramach dostępnego limitu kredytowego w przypadku:
a) naruszenia postanowień Umowy limitu lub Regulaminu limitu,
b) naruszenia postanowień Umowy o kartę lub Regulaminu karty (jeśli posiadacz rachunku kredytowego zawarł z bankiem Umowę o kartę),
c) powzięcia wiarygodnych informacji o pogorszeniu zdolności kredytowej lub sytuacji majątkowej Posiadacza rachunku kredytowego (…).”

Numer klauzuli: 2557
Podmiot stosujący:
Meritum Bank ICB spółka akcyjna w Gdańsku
Treść klauzuli: “Pisma nieodebrane z powodu zmiany adresu bez powiadomienia Banku, będą traktowane jako doręczone posiadaczowi rachunku.”

Numer klauzuli: 3174
Podmiot stosujący:
Deutsche Bank PBC S.A. z/s w Warszawie
Treść klauzuli: “Doręczenie Powiadomień dla Posiadacza następuje (…) ze skutkiem uznania korespondencji za doręczoną z upływem 5 (pięciu) dni od daty jej nadania.”

Numer klauzuli: 3175
Podmiot stosujący:
Deutsche Bank PBC S.A. z/s w Warszawie
Treść klauzuli: “Bank nie ponosi odpowiedzialności za szkody Posiadacza spowodowane okolicznościami niezależnymi od Banku a w szczególności za: (…) orzeczenia oraz inne czynności (działania i zaniechania) organów rządowych i samorządowych ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości, którym nie można przeciwstawić się środkami cywilnoprawnymi.”

Numer klauzuli: 3182
Podmiot stosujący:
Bank Millennium spółka akcyjna w Warszawie
Treść klauzuli: “W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy kredytu zwiększeniu ulegnie stosunek aktualnej wysokości salda zadłużenia kredytu wyrażonego w PLN do aktualnej wartości ustanowionych prawnie zabezpieczeń i/lub nastąpi zmiana wartości ustanowionych prawnie zabezpieczeń i/lub zagrożenie terminowej spłaty kredytu, i/lub pogorszenie się sytuacji finansowej Kredytobiorcy, Bank może zażądać ustanowienia dodatkowego prawnego zabezpieczenia kredytu i/lub zlecić zbadanie stanu prawnego i technicznego oraz określenia wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia na koszt Kredytobiorcy.”

Numer klauzuli: 3291
Podmiot stosujący:
BRE BANK Spółka Akcyjna w Warszawie
Treść klauzuli: “Pisma wysyłane przez MultiBank pod ostatni, znany MultiBankowi adres Kredytobiorcy awizowane a nie odebrane przez adresata uważa się za doręczone.”

Numer klauzuli: 3692
Podmiot stosujący:
BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie
Treść klauzuli: “O terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji Bank informuje Użytkownika w chwili rozpoczęcia postępowania reklamacyjnego. Bank zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 90 dni od daty otrzymania dokumentu, o którym mowa w § 40 ust. 2. W przypadku uzasadnionej konieczności przedłużenia tego terminu, wynikającej z przepisów Visa International oraz specyfiki procesów reklamacyjnych, Użytkownik zostanie powiadomiony niezwłocznie, w formie pisemnej. W takim przypadku termin rozpatrzenia reklamacji nie powinien być dłuższy niż 140 dni, licząc od daty otrzymania przez bank dokumentu, o którym mowa w § 40 ust.2” (§ 41 ust.2).”

Numer klauzuli: 3693
Podmiot stosujący:
BRE BANK Spółka Akcyjna w Warszawie
Treść klauzuli: „Utrata prawa posługiwania się kartą ma miejsce w szczególności w następujących przypadkach: (…)
2) niewywiązania się Klienta z innych umów zawartych z Bankiem, m.in. (…)
9) wycofania karty z oferty Banku (§ 54 ust.2).”

Numer klauzuli: 3694
Podmiot stosujący:
BRE BANK Spółka Akcyjna w Warszawie
Treść klauzuli: “Reklamacja składana jest w oddziale, w formie pisemnej (na odpowiednim formularzu bankowym) i zawiera podpis Użytkownika, zgodny z podpisem na karcie.”

Numer klauzuli: 3695
Podmiot stosujący:
BRE BANK Spółka Akcyjna w Warszawie
Treść klauzuli: “Kwota transakcji, na którą została udzielona autoryzacja, pomniejsza dostępny limit kredytu do czasu rozliczenia transakcji. Maksymalny czas, przez jaki autoryzacja pomniejsza dostępny limit kredytu w przypadku braku rozliczenia transakcji, jest określany przez Bank.”

Numer klauzuli: 3763
Podmiot stosujący: Deutsche Bank PBC SA z/s w Warszawie
Treść klauzuli: “Potrącenie przez Posiadacza wierzytelności wobec Banku nabytych wobec osób trzecich z wierzytelności Banku wobec Posiadacza wynikającymi z Umowy o Prowadzenie Rachunków jest wyłączone.”

Numer klauzuli: 3764
Podmiot stosujący: Deutsche Bank PBC SA z/s w Warszawie
Treść klauzuli: “Wszelkie wierzytelności Posiadacza z jakiegokolwiek tytułu względem Banku wynikające z umowy o Prowadzenie Rachunków, względnie związane z jej przedmiotem, jej zawarciem, wykonaniem, podlegają przelewowi (cesji) na rzecz jakichkolwiek osób trzecich wyłącznie po uprzedniej zgodzie Banku wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.”

Numer klauzuli: 6017
Podmiot stosujący: Bank Zachodni WBK S.A. we Wrocławiu
Treść klauzuli: “W przypadku wystąpienia co najmniej jednego ze zdarzeń, o których mowa w § 11 OWKG, Bank ma prawo odmówić wypłaty kredytu, wypowiedzieć umowę kredytową lub obniżyć kwotę przyznanego kredytu… (§ 11 ust 1 pkt 4) gdy nastąpiło znaczne obniżenie realnej wartości złożonego zabezpieczenia lub utrata tego zabezpieczenia.”

Numer klauzuli: 6069
Podmiot stosujący: BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Treść klauzuli: “[…] dostarczania na żądanie mBanku, lecz nie częściej niż raz na 36 miesiące aktualnej wyceny nieruchomości/ograniczonego prawa rzeczowego, o której/ym mowa w § 2, określającej wartość rynkową nieruchomości/ograniczonego prawa rzeczowego, dokonanej zgodnie z wymogami mBanku przez rzeczoznawcę zaakceptowanego przez mBank lub do pokrycia kosztów sporządzania takiej wyceny zleconej przez mBank.”

Numer klauzuli: 6120
Podmiot stosujący: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie
Treść klauzuli: “Ze względu na to, że umowa ma charakter umowy zawieranej na odległość w przypadku, gdy wielkości o których mowa w ust. 1-3 [całkowity koszt pożyczki, całkowita kwota do zapłaty, rzeczywista roczna stopa oprocentowania], do dnia zawarcia umowy ulegną zmianie, wówczas Pożyczkobiorca, wraz z podpisanym przez PKO BP SA jednym egzemplarzem umowy otrzyma na adres korespondencyjny, informację o aktualnej wysokości tych wielkości, która stanowi integralną część umowy.”

Numer klauzuli: 6193
Podmiot stosujący: Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie
Treść klauzuli: “W przypadku, gdy w okresie obowiązywania niniejszej Umowy nastąpiło zmniejszenie wartości ustanowionych prawnych zabezpieczeń kredytu Bank może żądać dodatkowego prawnego zabezpieczenia kredytu oraz przedłożenia dokumentów niezbędnych do dokonania oceny ryzyka kredytowego. Kredytobiorca zobowiązany jest – na żądanie Banku – do przedstawienia dodatkowego prawnego zabezpieczenia kredytu, akceptowanego przez Bank, w terminie przez Bank wskazanym.”

Numer klauzuli: 6194
Podmiot stosujący: Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie
Treść klauzuli: “Kredytobiorca udziela Bankowi upoważnienia do badania zdolności kredytowej Kredytobiorcy przez cały okres obowiązywania umowy kredytowej oraz do zasięgania informacji dotyczących Kredytobiorcy u pracodawcy Kredytobiorcy. W tym zakresie Kredytobiorca wyraża zgodę na ujawnienie Bankowi przez każdoczesnego pracodawcę Kredytobiorcy danych, w tym danych osobowych związanych z faktem zatrudnienia u tegoż pracodawcy.”

Jeżeli w Twojej umowie znajdują się takie lub podobne, niedozwolone zapisy – Skontaktuj się z nami

Ta strona używa plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej Akceptuję