Sprawdź czy w Twojej umowie z Instytucją Finansową znajdują się niedozwolone postanowienia.

Rozwiązanie umowy

Klauzule abuzywne są to zapisy umów, regulaminów uznane przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za niezgodne z prawem i naruszające interesy konsumentów.

Numer klauzuli: 2450
Podmiot stosujący:
Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu
Treść klauzuli: “Odmowa przyjęcia przez Kredytobiorcę wypowiedzenia Umowy o udzielenie kredytu i wydanie płatniczej Karty kredytowej lub adnotacja poczty “nie podjęto w terminie” (awizo), wywołuje skutki doręczenia. Skutki doręczenia wywołuje również doręczenie zastępcze określone w art. 138 kodeksu postępowania cywilnego tj. doręczenie pisma dorosłemu domownikowi, administracji domu, dozorcy domu lub organowi gminy lub też osobie upoważnionej do odbioru pism oraz określone w art.139 Kodeksu postępowania cywilnego.”

Numer klauzuli: 3131
Podmiot stosujący:
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna w Warszawie
Treść klauzuli: “Bank może, z ważnych powodów, rozwiązać Umowę Karty, z zachowaniem 31-dniowego okresu wypowiedzenia lub dokonać zastrzeżenia i zażądać zwrotu karty w trybie natychmiastowym. Za ważne powody uważa się: (…) naruszenie przepisów prawa przez Użytkownika Karty.”

Numer klauzuli: 3132
Podmiot stosujący:
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie
Treść klauzuli: „Umowa może zostać wypowiedziana przez Bank BGŻ z ważnych przyczyn, w przypadku: (…) wycofania Karty z oferty Banku BGŻ.”

Numer klauzuli: 6070
Podmiot stosujący:
BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Treść klauzuli: „mBank może wypowiedzieć Umowę również w przypadku: […]
2) zagrożenia terminowej spłaty Kredytu z powodu złego stanu majątkowego Kredytobiorcy,
3) znacznego obniżenia realnej wartości złożonego zabezpieczenia o ile Kredytobiorca nie ustanowi dodatkowego zabezpieczenia Kredytu,
4) ustanawiania na nieruchomości/ograniczonym prawie rzeczowym, o której/ym mowa w § 2 jakiegokolwiek ograniczonego prawa rzeczowego ani innych obciążeń na rzecz osób trzecich; jeżeli pogarsza to stan zabezpieczeń Kredytu,
5) zbycia przez Kredytobiorcę nieruchomości/ograniczonego prawa rzeczowego, o której/ym mowa w § 2; jeżeli pogarsza to stan zabezpieczeń Kredytu,
6) wypowiedzenia Umowy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego eKonto,
7) naruszenia przez Kredytobiorcę innych warunków i obowiązków określonych w Umowie.”

Numer klauzuli: 6118
Podmiot stosujący:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie
Treść klauzuli: “PKO BP SA może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia, że informacje podane we wniosku o udzielenie pożyczki lub dokumenty, na podstawie których podjęto decyzję o udzieleniu pożyczki, nie są zgodne ze stanem faktycznym lub prawnym. 2. W przypadku rozwiązania umowy, Pożyczkobiorca ma obowiązek spłaty całości zadłużenia wynikającego z umowy zadłużenia w terminie 7 dni.”

Jeżeli w Twojej umowie znajdują się takie lub podobne, niedozwolone zapisy – Skontaktuj się z nami

Ta strona używa plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej Akceptuję