Sprawdź czy w Twojej umowie z Instytucją Finansową znajdują się niedozwolone postanowienia.

Wszystkie klauzule

Klauzule abuzywne są to zapisy umów, regulaminów uznane przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za niezgodne z prawem i naruszające interesy konsumentów.

OPŁATY I PROWIZJE

Numer klauzuli: 2259
Podmiot stosujący: Kredyt Bank S.A. z/s w Warszawie
Treść klauzuli:
“Kredytobiorca zobowiązany będzie do poniesienia kosztów w związku z niewykonaniem przez niego zobowiązań wynikających z Umowy, w tym (…) kosztów związanych z pozasądowym dochodzeniem przez Bank wierzytelności wynikających z Umowy – w wysokości nie wyższej niż 20 % każdorazowej kwoty zadłużenia przeterminowanego wg stanu na dzień zlecenia przez Bank pozasądowego dochodzenia wierzytelności.”

Numer klauzuli: 2782
Podmiot stosujący: Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie
Treść klauzuli:
“Zmiana wysokości stawek prowizji i opłat przez Bank nie stanowi zmiany warunków Umowy.”

Numer klauzuli: 3134
Podmiot stosujący:
Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie
Treść klauzuli:
“Opłata za dochodzenie wymagalnych należności Banku przez zewnętrzną firmę windykacyjną, TRYB POBIERANIA Od zdarzenia; jako % należności, WYSOKOŚĆ OPŁATY/PROWIZJI 4%-15%.”

Numer klauzuli: 3181
Podmiot stosujący:
Bank Millennium spółka akcyjna w Warszawie
Treść klauzuli:
Bank zastrzega sobie prawo do zmiany cennika w okresie obowiązywania umowy kredytu, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna z poniższych przyczyn:
1) zmiana parametrów rynkowych, środowiska konkurencji, przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych, stosowanych w sektorze bankowym,
2) zmiana poziomu inflacji bądź innych warunków makroekonomicznych,
3) zmiana zakresu lub formy świadczonych usług.”

Numer klauzuli: 3519
Podmiot stosujący:
Getin Noble Bank SA w Warszawie
Treść klauzuli:
Kredytobiorca wyraża zgodę, aby wszelkie koszty i opłaty związane z Programem DOM BankAssurance w trakcie uczestnictwa w Programie, były doliczane do kwoty kredytu w trybie podwyższenia bieżącego salda kredytowego, a w przypadku ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych do raty kredytu.”

Numer klauzuli: 4107
Podmiot stosujący:
Euro Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu
Treść klauzuli:
“Zmiana wysokości oprocentowania może następować także w przypadku zmiany parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego w kraju (lub krajów zrzeszonych w UE), którego waluta jest podstawą indeksacji.”

Numer klauzuli: 5622
Podmiot stosujący:
Bank BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
Treść klauzuli:
“Kredytobiorca zobowiązuje się dokonywać spłaty kredytu, w wysokościach i terminach podanych w Załączniku nr 1 do Umowy – kalendarzu spłat na rachunek Banku nr: 38 1710 0007 0000 0098 8086 7103 (decyduje data wpływu na rachunek Banku), które będą zaliczane w następującej kolejności: należne opłaty i prowizje, odsetki umowne, kapitał kredytu i odsetki karne. Kwoty wskazane w kalendarzu spłat podane są w walucie kredytu. Spłaty dokonywane będą przez Kredytobiorcę w złotych, po uprzednim przeliczeniu spłaty wg kursu GE Money Banku S.A. (kursu Banku). Kurs Banku jest to średni kurs złotego w stosunku do waluty kredytu opublikowany w danym dniu w prasie przez NBP, powiększony o zmienną marżę kursową Banku, która w dniu udzielenia kredytu wynosi 0,06. Marża kursowa może ulegać zmianom i jest uzależniona od rozpiętości kursów kupna i sprzedaży waluty kredytu na rynku walutowym.”

Numer klauzuli: 6038
Podmiot stosujący: Credit Agricole Bank Polska S.A. we Wrocławiu
Treść klauzuli: “Pożyczkobiorca zobowiązuje się:- pokryć wszelkie uzasadnione koszty związane z dochodzeniem spłaty zobowiązań wynikających z umowy pożyczki oraz realizacji zabezpieczenia. Na koszty które ponosi Pożyczkobiorca, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez niego zobowiązań wynikających z Umowy pożyczki, składają się: – koszty telefonicznych upomnień, listowych wezwań i zawiadomień wysyłanych Pożyczkobiorcy, wyjazdów interwencyjnych w wysokości określonej w TOiP stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy… Wysokość opłat związanych z dochodzeniem spłaty zobowiązań oraz katalog czynności monitorujących może ulec zmianie w przypadku uzasadnionej zmiany kosztów ponoszonych przez Bank, wprowadzenia nowej czynności monitorującej lub zmiany przepisów prawa.”

Numer klauzuli: 6046
Podmiot stosujący: Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie
Treść klauzuli: „Poniżej określone zostały rodzaje czynności oraz wysokość opłat pobieranych przez Bank za ich wykonanie według stanu na dzień zawarcia Umowy:
1) zmiana harmonogramu spłat kredytu (z wyłączeniem pkt. a) 2,0% nie mniej, niż 25 zł;
2) zmiana harmonogramu spłat pożyczki (z wyłączeniem pkt. a) 2,0% nie mniej niż 25 zł;
3) zmiana stopy oprocentowania kredytu ze stałej na zmienną (lub odwrotnie) 2,0% nie mniej niż 50 zł;
4) zmiana stopy oprocentowania pożyczki ze stałej na zmienną (lub odwrotnie) 2,0% nie mniej, niż 50 zł.”

Numer klauzuli: 6047
Podmiot stosujący:
Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie
Treść klauzuli:
„Zmiana wysokości opłat lub zasad ich stosowania i naliczania, wprowadzenie opłat za czynności dotychczas nie ujęte w Tabeli jest możliwe z ważnych przyczyn, za którą uznaje się:
1) zmianę miesięcznego wskaźnika cen i usług konsumpcyjnych (pot. Inflacji) publikowanego przez GUS o wartość nie mniejszą niż 0,2 punktu procentowego;
2) zmianę w ofercie Banku dotyczącą stosunku prawnego wiążącego Bank z Kredytobiorcą polegającą na udostępnieniu nowych produktów i usług, zmianie zakresu przedmiotowych usług lub produktów albo na rezygnacji z prowadzenia niektórych usług lub produktów;
3) zmianę o więcej niż 10% dotychczasowych cen usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne, które to usługi są niezbędne do wykonywania.”

Numer klauzuli: 6119
Podmiot stosujący:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie
Treść klauzuli: “W przypadku niedotrzymania warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 [Kredytobiorca w całym okresie kredytowania ma dotrzymywać warunki uprawniające go – jako Posiadacza rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego nr…, prowadzonego przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. do korzystania z obsługi w ramach programu bankowości osobistej AURUM/prywatnej PLATINIUM, określonych w umowie o prowadzenie tego rachunku], przez okres 6-ciu miesięcy, PKO BP SA dostosuje wysokość marży/oprocentowania do obowiązującej w PKO BP SA oferty standardowej.”

Numer klauzuli: 6122
Podmiot stosujący:
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna w Warszawie
Treść klauzuli: “Marża Banku ulega zmianie w przypadku nałożenia na Bank, przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, obowiązku tworzenia/odprowadzania/utrzymywania szczególnych rezerw, funduszy specjalnych, depozytów lub opłat wynikających z udzielenia przez Bank Kredytu. Zmiana może być dokonana proporcjonalnie do zmian wprowadzonych ww. przepisami.”

Numer klauzuli: 6192
Podmiot stosujący:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie
Treść klauzuli: “Całkowity koszt kredytu może ulec zmianie w przypadku zmian wysokości prowizji i opłat bankowych, pobieranych przez bank, za czynności bankowe związane z obsługą kredytu.”

Numer klauzuli: 6195
Podmiot stosujący:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie
Treść klauzuli: “Za wykonanie czynności związanych z udzieleniem i obsługą kredytu Bank pobiera prowizję i opłaty określone w “Taryfie prowizji i opłat bankowych dla klientów detalicznych” dostępnej w jednostkach Banku.”

Numer klauzuli: 6348
Podmiot stosujący:
Santander Consumer Bank Spółka Akcyjna we Wrocławiu
Treść klauzuli: “Koszty windykacji obejmujące: działania firmy windykacyjnej z tytułu wykonania przez tę firmę usług windykacyjnych należności Banku wynikających z Umowy kredytu/pożyczki, inne aniżeli określone w Sekcji II pkt 7 – według kosztów rzeczywiście poniesionych przez Bank, ale nie więcej niż 15% kwoty wymagalnej należności Banku z tytułu Umowy kredytu/pożyczki zleconej do windykacji firmie windykacyjnej.”

Numer klauzuli: 6349
Podmiot stosujący:
Santander Consumer Bank Spółka Akcyjna we Wrocławiu
Treść klauzuli: “(1) W przypadku wystąpienia zadłużenia w spłacie należności wynikających z Umowy zawartej z Bankiem, Bank może prowadzić działania windykacyjne – jako działania własne lub zlecone zewnętrznej firmie windykacyjnej. (…). W przypadku działań prowadzonych przez zewnętrzną firmę windykacyjną opłaty obciążające KREDYTOBIORCĘ/POŻYCZKOBIORCĘ w związku z windykacją należności dla pojedynczej Umowy nie mogą przekroczyć 15 kwoty wymagalnej należności Banku z tytułu zleconej do windykacji firmie windykacyjnej Umowy.”

 

REGULAMINY

Numer klauzuli: 2529
Podmiot stosujący:
Lukas Bank S.A. we Wrocławiu
Treść klauzuli: “Bank zastrzega sobie prawo do odmowy autoryzowania transakcji lub wprowadzenia ograniczeń limitów (kwotowych bądź ilościowych) autoryzowanych transakcji gotówkowych i/lub bezgotówkowych przeprowadzanych w ramach dostępnego limitu kredytowego w przypadku:
a) naruszenia postanowień Umowy limitu lub Regulaminu limitu,
b) naruszenia postanowień Umowy o kartę lub Regulaminu karty (jeśli posiadacz rachunku kredytowego zawarł z bankiem Umowę o kartę),
c) powzięcia wiarygodnych informacji o pogorszeniu zdolności kredytowej lub sytuacji majątkowej Posiadacza rachunku kredytowego (…).”

Numer klauzuli: 3180
Podmiot stosujący:
Bank Millennium spółka akcyjna w Warszawie
Treść klauzuli: “Bank zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w szczególności w przypadku wprowadzania nowych przepisów prawnych lub ich zmiany oraz dostosowania do koniecznych zmian wprowadzonych w obowiązującym w Banku.”

Numer klauzuli: 6196
Podmiot stosujący:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie
Treść klauzuli: „Bank zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, przy zaistnieniu przynajmniej jednej z wymienionych niżej przyczyn:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść niniejszego Regulaminu,
2) zmiany oferty Banku, w tym rezygnacji z oferowania usług, których dotyczy niniejszy Regulamin,
3) dostosowania do najlepszych krajowych i międzynarodowych praktyk na rynku bankowym,
4) przekształceń organizacyjnych w Banku.”

 

EGZEKUCJA NALEŻNOŚCI

Numer klauzuli: 2908
Podmiot stosujący:
BRE Bank spółka akcyjna w Warszawie
Treść klauzuli: “Posiadacz rachunku oświadcza, że w zakresie roszczeń mBanku wynikających z niniejszej Umowy dobrowolnie poddaje się egzekucji prowadzonej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego do wysokości 30.000 zł (trzydziestu tysięcy zł) obejmujących kwotę długu wraz z odsetkami oraz koszty sądowe i wszelkie inne koszty i wydatki niezbędne do celowego dochodzenia praw przez mBank.”

Numer klauzuli: 2909
Podmiot stosujący:
BRE Bank spółka akcyjna w Warszawie
Treść klauzuli: “Posiadacz rachunku oświadcza, że w zakresie roszczeń MultiBanku wynikających z niniejszej Umowy dobrowolnie poddaje się egzekucji prowadzonej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego do wysokości 10.000 zł, obejmujących kwotę długu wraz z odsetkami oraz koszty sądowe i wszelkie inne koszty i wydatki niezbędne do celowego dochodzenia praw MultiBanku.”

Numer klauzuli: 5604
Podmiot stosujący:
SYGMA BANQUE Societe Anonyme Spółka Akcyjna z siedzibą we Francji Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie
Treść klauzuli: Kredytobiorca oraz Współkredytobiorca (jeśli jest stroną Umowy) oświadcza w trybie art. 97 ust. 1 i 2 ustawy z 29.08.1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 72 z 2002 r. poz. 665 z późn. zm.), że poddaje się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego w zakresie roszczeń Banku wynikających z niniejszej Umowy z tytułu:
a) Kredytu, w tym kapitału, odsetek oraz należnych opłat i prowizji, do kwoty 80 000 zł, przy czym Bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny do kwoty zadłużenia 80 000 oraz wystąpić o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności w terminie do 31.12.2030 roku.
b) Limitu, w tym Kapitału, odsetek oraz należnych opłat i prowizji, do kwoty 40 000 zł, przy czym Bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny do kwoty zadłużenia 40 000 zł oraz wystąpić o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności w terminie do 31.12 2030 roku. W przypadku przedłużenia Limitu w trybie § 7, termin, do upływu którego Bank ma prawo wystąpić o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności ulega przedłużeniu o okres, o który został przedłużony Limit.”

Numer klauzuli: 6348
Podmiot stosujący:
Santander Consumer Bank Spółka Akcyjna we Wrocławiu
Treść klauzuli: “Koszty windykacji obejmujące: działania firmy windykacyjnej z tytułu wykonania przez tę firmę usług windykacyjnych należności Banku wynikających z Umowy kredytu/pożyczki, inne aniżeli określone w Sekcji II pkt 7 – według kosztów rzeczywiście poniesionych przez Bank, ale nie więcej niż 15% kwoty wymagalnej należności Banku z tytułu Umowy kredytu/pożyczki zleconej do windykacji firmie windykacyjnej.”

Numer klauzuli: 6349
Podmiot stosujący:
Santander Consumer Bank Spółka Akcyjna we Wrocławiu
Treść klauzuli: “(1) W przypadku wystąpienia zadłużenia w spłacie należności wynikających z Umowy zawartej z Bankiem, Bank może prowadzić działania windykacyjne – jako działania własne lub zlecone zewnętrznej firmie windykacyjnej. (…). W przypadku działań prowadzonych przez zewnętrzną firmę windykacyjną opłaty obciążające KREDYTOBIORCĘ/POŻYCZKOBIORCĘ w związku z windykacją należności dla pojedynczej Umowy nie mogą przekroczyć 15 kwoty wymagalnej należności Banku z tytułu zleconej do windykacji firmie windykacyjnej Umowy.”

 

ZOBOWIĄZANIA WALUTOWE

Numer klauzuli: 3178
Podmiot stosujący: Bank Millennium spółka akcyjna w Warszawie
Treść klauzuli: “Kredyt jest indeksowany do CHF/USD/EUR, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF/USD/EUR według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy.”

Numer klauzuli: 3179
Podmiot stosujący:
Bank Millennium spółka akcyjna w Warszawie
Treść klauzuli: “W przypadku kredytu indeksowanego kursem waluty obcej kwota raty spłaty obliczona jest według kursu sprzedaży dewiz, obowiązującego w Banku na podstawie obowiązującej w Banku Tabeli Kursów Walut Obcych z dnia spłaty.”

Numer klauzuli: 5622
Podmiot stosujący: Bank BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
Treść klauzuli: “Kredytobiorca zobowiązuje się dokonywać spłaty kredytu, w wysokościach i terminach podanych w Załączniku nr 1 do Umowy – kalendarzu spłat na rachunek Banku nr: 38 1710 0007 0000 0098 8086 7103 (decyduje data wpływu na rachunek Banku), które będą zaliczane w następującej kolejności: należne opłaty i prowizje, odsetki umowne, kapitał kredytu i odsetki karne. Kwoty wskazane w kalendarzu spłat podane są w walucie kredytu. Spłaty dokonywane będą przez Kredytobiorcę w złotych, po uprzednim przeliczeniu spłaty wg kursu GE Money Banku S.A. (kursu Banku). Kurs Banku jest to średni kurs złotego w stosunku do waluty kredytu opublikowany w danym dniu w prasie przez NBP, powiększony o zmienną marżę kursową Banku, która w dniu udzielenia kredytu wynosi 0,06. Marża kursowa może ulegać zmianom i jest uzależniona od rozpiętości kursów kupna i sprzedaży waluty kredytu na rynku walutowym.”

Numer klauzuli: 5743
Podmiot stosujący: BRE BANK Spółka Akcyjna w Warszawie
Treść klauzuli: “Raty kapitałowo-odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50.”

Numer klauzuli: 6380
Podmiot stosujący: Bank DnB Nord Polska S.A. w Warszawie
Treść klauzuli: “Do określenia własnego kursu kupna i sprzedaży waluty w Tabeli Bank stosuje odchylenie od średniego kursu danej waluty, określonej przez Narodowy Bank Polski. Róźnica pomiędzy kursem kupna waluty a kursem sprzedaży waluty wynosi maksymalnie 10% od wartości obu kursów waluty. Różnica ta stanowi spread walutowy.”

 

UBEZPIECZENIE ZOBOWIĄZAŃ

Numer klauzuli: 1797
Podmiot stosujący: ING Towarzystwo ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie
Treść klauzuli: „Wartość wykupu jest to procent rezerwy matematycznej przypadającej na daną umowę główną z wyłączeniem rezerwy na świadczenie dodatkowe umowy głownej, zgodnie z poniższą tabelą:
– Liczba pełnych lat polisowych, za które opłacono wszystkie składki całkowite;
– Wartość wykupu jako procent rezerwy matematycznej przypadającej na daną umowę główną z wyłączeniem rezerwy na świadczenie dodatkowe umowy głównej:
a) 2 lata – 80 % wartości wykupu,
b) 3 lata – 85 % wartości wykupu,
c) 4 lata – 90 % wartości wykupu,
d) 5 i więcej lat – 95 % wartości wykupu.
Wysokość wartości wykupu oblicza się według stanu rezerwy matematycznej przypadającej na umowę główną z wyłączeniem rezerwy na świadczenie dodatkowe umowy głównej, na wcześniejszy z dni (dalej: dzień wartości wykupu):
a) dzień następujący po ostatnim dniu opłaconego okresu, tj. termin płatności składki całkowitej najdawniej wymagalnej
albo
b) dzień rozwiązania lub wygaśnięcia umowy głównej.
Wartość wykupu, obliczona zgodnie z postanowieniami ust. 1 i 2, jest pomniejszana o sumę zaległych składek całkowitych lub powiększana o część opłaconej składki całkowitej należnej za okres, w jakim Ubezpieczyciel nie będzie udzielał ochrony ubezpieczeniowej.
Gdy składka za umowę główną została opłacona jednorazowo, Ubezpieczający nabywa prawo do wypłaty wartości wykupu dnia następnego, licząc od dnia rozpoczęcia odpowiedzialności. Wartość wykupu stanowi wtedy 95 % rezerwy matematycznej z wyłączeniem rezerwy na świadczenie dodatkowe umowy głównej, przypadającej na daną umowę główną w dniu rozwiązania umowy głównej.
Jeżeli dzień wartości wykupu przypada po przekształceniu umowy ubezpieczenia w ubezpieczenie bez składkowe, to wartość wykupu stanowi 95 % rezerwy matematycznej z wyłączeniem rezerwy na świadczenie dodatkowe umowy głównej.”

Numer klauzuli: 3183
Podmiot stosujący: Bank Millennium spółka akcyjna w Warszawie
Treść klauzuli: “Ostatni miesiąc ochrony ubezpieczeniowej, za który pobierana jest opłata z tytułu ubezpieczenia przypada w miesiącu, w którym do Banku wpłynie dostarczony przez Kredytobiorcę odpis z księgi wieczystej nieruchomości, o której mowa w § 2 ust 5, z prawomocnym wpisem hipoteki/hipotek na rzecz Banku.”

Numer klauzuli: 3516
Podmiot stosujący: Getin Noble Bank SA w Warszawie
Treść klauzuli: “Zabezpieczeniem spłaty kredytu są: ubezpieczenie z tytułu pakietowego ubezpieczenia na wypadek odmowy ustanowienia hipoteki przez 3 pierwsze miesiące kredytowania. Ubezpieczenie ulega przedłużeniu na okres kolejnych 9 miesięcy o ile kredytobiorca nie przedłoży w terminie 3 miesięcy od wypłaty kredytu/ 1 transzy odpisu z KW nieruchomości w z wpisem hipotecznym na rzecz Banku na 1 miejscu i niezawierającego obciążeń niezaakceptowanych przez Bank. Kredytobiorca upoważnia Bank do wznowienia ubezpieczenia na kolejne okresy 9 – miesięczne i doliczenia składki w wysokości 0,9% w trybie podwyższenia bieżącego salda kredytu.”

Numer klauzuli: 4130
Podmiot stosujący: Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie
Treść klauzuli: “Składka ubezpieczeniowa z tytułu ubezpieczenia pomostowego i niskiego wkładu własnego podlega zwrotowi na wniosek Kredytobiorcy proporcjonalnie do liczby pełnych miesięcy kalendarzowych, w których towarzystwo ubezpieczeniowe nie świadczyło ochrony ubezpieczeniowej.”

Numer klauzuli: 4617
Podmiot stosujący: Sygma Banque Societe Anonyme w Paryżu Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie
Treść klauzuli:Jeżeli nie zostanie zaznaczony żaden z poniższych kwadratów (kwadrat rezygnacji z ubezpieczenia, kwadrat wyboru Pakietu 2 – Życie i Zdrowie ani kwadrat wyboru Pakietu 3 – Życie i Praca), Kredytobiorca Główny wyraża zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową w zakresie Pakietu 1 – Życie opisanego poniżej. Jeżeli zostanie zaznaczony kwadrat wyboru Pakietu 2 – Życie i Zdrowie i nie zostanie zaznaczony żaden z pozostałych kwadratów poniżej, Kredytobiorca Główny wyraża zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową w zakresie Pakietu 2 – Życie i Zdrowie opisanego poniżej. Jeżeli zostanie zaznaczony kwadrat wyboru Pakietu 3 – Życie i Praca i nie zostanie zaznaczony żaden z pozostałych kwadratów poniżej, Kredytobiorca Główny wyraża zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową w zakresie Pakietu 3 – Życie i Praca opisanego poniżej. Zgodnie z niniejszym ustępem, Kredytobiorca Główny może zostać objęty ochroną ubezpieczeniową przewidzianą w umowie grupowego ubezpieczenia na życie klientów Sygma Banque S.A. ubezpieczenie spłaty zadłużenia” nr 9968 między Bankiem a Amplico Life Pierwszym Amerykańsko-Polskim Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. (Amplico Life S.A.) i umowie grupowego ubezpieczenia od następstw utraty pracy kredytobiorców “ubezpieczenie spłaty zadłużenia” nr ILOE/008/06 między Bankiem a AIG Europę S.A. w ramach: pierwszego pakietu ubezpieczeń na życie i zdrowie (Pakiet 1 – Życie), drugiego pakietu ubezpieczeń na życie lub zdrowie (Pakiet 2 – Życie i Zdrowie), trzeciego pakietu ubezpieczeń na życie lub zdrowie i ubezpieczenia od następstw utraty pracy (Pakiet 3 – Życie i Praca).- Kredytobiorca Główny rezygnuje z ubezpieczenia mając świadomość wynikających stąd konsekwencji.- Kredytobiorca Główny wybiera Pakiet 2 – Życie i Zdrowie.- Kredytobiorca Główny wybiera Pakiet 3 – Życie i Praca.”

Numer klauzuli: 6068
Podmiot stosujący: BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Treść klauzuli: “Jeżeli z upływem pełnych 36 miesięcy okresu ubezpieczenia nie nastąpi całkowita spłata zadłużenia objętego ubezpieczeniem ani inne zdarzenie kończące okres ubezpieczenia, ubezpieczenie podlega automatycznej kontynuacji, przy czym łączny okres ubezpieczenia nie może przekroczyć 108 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym nastąpiła wypłata Kredytu. Kredytobiorca upoważnia mBank do pobrania środków tytułem zwrotu kosztów ubezpieczenia w wysokości 3,50% różnicy pomiędzy wymaganym wkładem własnym Kredytobiorcy, a wkładem wniesionym faktycznie, tj. […] oraz zwrotu kosztów z tytułu kontynuacji przedmiotowego ubezpieczenia z rachunku wskazanego w par. 6 bez odrębnej dyspozycji.”

 

ROZWIĄZANIE UMOWY

 Numer klauzuli: 2450
Podmiot stosujący:
Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu
Treść klauzuli: “Odmowa przyjęcia przez Kredytobiorcę wypowiedzenia Umowy o udzielenie kredytu i wydanie płatniczej Karty kredytowej lub adnotacja poczty “nie podjęto w terminie” (awizo), wywołuje skutki doręczenia. Skutki doręczenia wywołuje również doręczenie zastępcze określone w art. 138 kodeksu postępowania cywilnego tj. doręczenie pisma dorosłemu domownikowi, administracji domu, dozorcy domu lub organowi gminy lub też osobie upoważnionej do odbioru pism oraz określone w art.139 Kodeksu postępowania cywilnego.”

Numer klauzuli: 3131
Podmiot stosujący:
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna w Warszawie
Treść klauzuli: “Bank może, z ważnych powodów, rozwiązać Umowę Karty, z zachowaniem 31-dniowego okresu wypowiedzenia lub dokonać zastrzeżenia i zażądać zwrotu karty w trybie natychmiastowym. Za ważne powody uważa się: (…) naruszenie przepisów prawa przez Użytkownika Karty.”

Numer klauzuli: 3132
Podmiot stosujący:
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie
Treść klauzuli: „Umowa może zostać wypowiedziana przez Bank BGŻ z ważnych przyczyn, w przypadku: (…) wycofania Karty z oferty Banku BGŻ.”

Numer klauzuli: 6070
Podmiot stosujący:
BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Treść klauzuli: „mBank może wypowiedzieć Umowę również w przypadku: […]
2) zagrożenia terminowej spłaty Kredytu z powodu złego stanu majątkowego Kredytobiorcy,
3) znacznego obniżenia realnej wartości złożonego zabezpieczenia o ile Kredytobiorca nie ustanowi dodatkowego zabezpieczenia Kredytu,
4) ustanawiania na nieruchomości/ograniczonym prawie rzeczowym, o której/ym mowa w § 2 jakiegokolwiek ograniczonego prawa rzeczowego ani innych obciążeń na rzecz osób trzecich; jeżeli pogarsza to stan zabezpieczeń Kredytu,
5) zbycia przez Kredytobiorcę nieruchomości/ograniczonego prawa rzeczowego, o której/ym mowa w § 2; jeżeli pogarsza to stan zabezpieczeń Kredytu,
6) wypowiedzenia Umowy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego eKonto,
7) naruszenia przez Kredytobiorcę innych warunków i obowiązków określonych w Umowie.”

Numer klauzuli: 6118
Podmiot stosujący:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie
Treść klauzuli: “PKO BP SA może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia, że informacje podane we wniosku o udzielenie pożyczki lub dokumenty, na podstawie których podjęto decyzję o udzieleniu pożyczki, nie są zgodne ze stanem faktycznym lub prawnym. 2. W przypadku rozwiązania umowy, Pożyczkobiorca ma obowiązek spłaty całości zadłużenia wynikającego z umowy zadłużenia w terminie 7 dni.”

 

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

Numer klauzuli: 1987
Podmiot stosujący:
BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Treść klauzuli: “Do podstawowych obowiązków Kredytobiorcy należy: (…) powiadamianie MultiBanku o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na sytuację finansową Kredytobiorcy, w szczególności o obniżeniu dochodów mogących mieć wpływ na terminową spłatę Kredytu, (…)”.

Numer klauzuli: 2451
Podmiot stosujący:
Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu
Treść klauzuli: “Jeżeli Kredytobiorca nie zawiadomi Banku o zmianie adresu lub nazwiska, a wypowiedzenie wróci z adnotacją “adresat nie znany” lub temu podobną, Bank pozostawia w aktach Umowy pismo ze skutkiem doręczenia.”

Numer klauzuli: 3133
Podmiot stosujący:
Meritum Bank ICB Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
Treść klauzuli: „Posiadacz karty oraz Użytkownik karty są zobowiązani w szczególności do (…)”

Numer klauzuli: 3176
Podmiot stosujący:
Deutsche Bank PBC spółka akcyjna w Warszawie
Treść klauzuli: “Kredytobiorca będzie każdorazowo powiadamiać Bank osobiście, w oddziale Banku lub za pośrednictwem infolinii Banku o zmianie swojego Adresu do Doręczeń, pod rygorem uznania korespondencji wysyłanej przez Bank pod dotychczas znany Adres do Doręczeń Kredytobiorcy za skutecznie doręczoną z upływem 7 (siedmiu) dni od daty jej nadania.”

Numer klauzuli: 6194
Podmiot stosujący:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie
Treść klauzuli: „Kredytobiorca udziela Bankowi upoważnienia do badania zdolności kredytowej Kredytobiorcy przez cały okres obowiązywania umowy kredytowej oraz do zasięgania informacji dotyczących Kredytobiorcy u pracodawcy Kredytobiorcy. W tym zakresie Kredytobiorca wyraża zgodę na ujawnienie Bankowi przez każdoczesnego pracodawcę Kredytobiorcy danych, w tym danych osobowych związanych z faktem zatrudnienia u tegoż pracodawcy.”

 


POZOSTAŁE KLAUZULE

Numer klauzuli: 1797
Podmiot stosujący: ING Towarzystwo ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie
Treść klauzuli: “Wartość wykupu jest to procent rezerwy matematycznej przypadającej na daną umowę główną z wyłączeniem rezerwy na świadczenie dodatkowe umowy głównej, zgodnie z poniższą tabelą:
– Liczba pełnych lat polisowych, za które opłacono wszystkie składki całkowite;
– Wartość wykupu jako procent rezerwy matematycznej przypadającej na daną umowę główną z wyłączeniem rezerwy na świadczenie dodatkowe umowy głównej:
a) 2 lata – 80 % wartości wykupu,
b) 3 lata – 85 % wartości wykupu,
c) 4 lata – 90 % wartości wykupu,
d) 5 i więcej lat – 95 % wartości wykupu.
Wysokość wartości wykupu oblicza się według stanu rezerwy matematycznej przypadającej na umowę główną z wyłączeniem rezerwy na świadczenie dodatkowe umowy głównej, na wcześniejszy z dni (dalej: dzień wartości wykupu):
a) dzień następujący po ostatnim dniu opłaconego okresu, tj. termin płatności składki całkowitej najdawniej wymagalnej
albo
b) dzień rozwiązania lub wygaśnięcia umowy głównej.
Wartość wykupu, obliczona zgodnie z postanowieniami ust. 1 i 2, jest pomniejszana o sumę zaległych składek całkowitych lub powiększana o część opłaconej składki całkowitej należnej za okres, w jakim Ubezpieczyciel nie będzie udzielał ochrony ubezpieczeniowej.
Gdy składka za umowę główną została opłacona jednorazowo, Ubezpieczający nabywa prawo do wypłaty wartości wykupu dnia następnego, licząc od dnia rozpoczęcia odpowiedzialności. Wartość wykupu stanowi wtedy 95 % rezerwy matematycznej z wyłączeniem rezerwy na świadczenie dodatkowe umowy głównej, przypadającej na daną umowę główną w dniu rozwiązania umowy głównej. Jeżeli dzień wartości wykupu przypada po przekształceniu umowy ubezpieczenia w ubezpieczenie bez składkowe, to wartość wykupu stanowi 95 % rezerwy matematycznej z wyłączeniem rezerwy na świadczenie dodatkowe umowy głównej.”

Numer klauzuli: 2042
Podmiot stosujący: Alior Bank S.A. w Warszawie
Treść klauzuli: “Korespondencję uważa się za dostarczoną po upływie 14 dni od daty wysłania.”

Numer klauzuli: 2204
Podmiot stosujący: Idea Bank SA w Warszawie (poprzednia nazwa GMAC Bank Polska SA w Warszawie)
Treść klauzuli: “Jeżeli pisma wysłane przez Bank na ostatni wskazany przez Kredytobiorcę na piśmie adres nie zostaną podjęte przez Kredytobiorcę uznaje się je za doręczone z dniem złożenia pierwszego awiza pocztowego na ten adres.”

Numer klauzuli: 2335
Podmiot stosujący: Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie
Treść klauzuli: “Korespondencję wysłaną listem zwykłym uznaje się za doręczoną najpóźniej szóstego dnia roboczego liczonego od daty jej nadania w urzędzie pocztowym.”

Numer klauzuli: 2425
Podmiot stosujący: Euro Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu
Treść klauzuli: “Bank odpowiada wyłącznie za rzeczywiste i udowodnione straty Posiadacza spowodowane przez nieterminowe lub nieprawidłowe wykonanie jego dyspozycji.”

Numer klauzuli: 2450
Podmiot stosujący: Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu
Treść klauzuli: “Odmowa przyjęcia przez Kredytobiorcę wypowiedzenia Umowy o udzielenie kredytu i wydanie płatniczej Karty kredytowej lub adnotacja poczty “nie podjęto w terminie” (awizo), wywołuje skutki doręczenia. Skutki doręczenia wywołuje również doręczenie zastępcze określone w art. 138 kodeksu postępowania cywilnego tj. doręczenie pisma dorosłemu domownikowi, administracji domu, dozorcy domu lub organowi gminy lub też osobie upoważnionej do odbioru pism oraz określone w art.139 Kodeksu postępowania cywilnego.”

Numer klauzuli: 2528
Podmiot stosujący: Lukas Bank S.A. we Wrocławiu
Treść klauzuli: “Posiadacz rachunku kredytowego oświadcza, że nie będzie korzystał z prawa do wzajemnego potrącania swoich wierzytelności wobec Banku z jakiegokolwiek tytułu do momentu całkowitej spłaty zadłużenia wraz z odsetkami i innymi kosztami. Oświadczenie to nie uchybia uprawnieniu z art.10 ustawy o kredycie konsumenckim.”

Numer klauzuli: 2529
Podmiot stosujący: Lukas Bank S.A. we Wrocławiu
Treść klauzuli: „Bank zastrzega sobie prawo do odmowy autoryzowania transakcji lub wprowadzenia ograniczeń limitów (kwotowych bądź ilościowych) autoryzowanych transakcji gotówkowych i/lub bezgotówkowych przeprowadzanych w ramach dostępnego limitu kredytowego w przypadku:
a) naruszenia postanowień Umowy limitu lub Regulaminu limitu,
b) naruszenia postanowień Umowy o kartę lub Regulaminu karty (jeśli posiadacz rachunku kredytowego zawarł z bankiem Umowę o kartę),
c) powzięcia wiarygodnych informacji o pogorszeniu zdolności kredytowej lub sytuacji majątkowej Posiadacza rachunku kredytowego (…).”

Numer klauzuli: 2557
Podmiot stosujący:
Meritum Bank ICB spółka akcyjna w Gdańsku
Treść klauzuli: “Pisma nieodebrane z powodu zmiany adresu bez powiadomienia Banku, będą traktowane jako doręczone posiadaczowi rachunku.”

Numer klauzuli: 3174
Podmiot stosujący:
Deutsche Bank PBC S.A. z/s w Warszawie
Treść klauzuli: “Doręczenie Powiadomień dla Posiadacza następuje (…) ze skutkiem uznania korespondencji za doręczoną z upływem 5 (pięciu) dni od daty jej nadania.”

Numer klauzuli: 3175
Podmiot stosujący:
Deutsche Bank PBC S.A. z/s w Warszawie
Treść klauzuli: “Bank nie ponosi odpowiedzialności za szkody Posiadacza spowodowane okolicznościami niezależnymi od Banku a w szczególności za: (…) orzeczenia oraz inne czynności (działania i zaniechania) organów rządowych i samorządowych ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości, którym nie można przeciwstawić się środkami cywilnoprawnymi.”

Numer klauzuli: 3182
Podmiot stosujący:
Bank Millennium spółka akcyjna w Warszawie
Treść klauzuli: “W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy kredytu zwiększeniu ulegnie stosunek aktualnej wysokości salda zadłużenia kredytu wyrażonego w PLN do aktualnej wartości ustanowionych prawnie zabezpieczeń i/lub nastąpi zmiana wartości ustanowionych prawnie zabezpieczeń i/lub zagrożenie terminowej spłaty kredytu, i/lub pogorszenie się sytuacji finansowej Kredytobiorcy, Bank może zażądać ustanowienia dodatkowego prawnego zabezpieczenia kredytu i/lub zlecić zbadanie stanu prawnego i technicznego oraz określenia wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia na koszt Kredytobiorcy.”

Numer klauzuli: 3291
Podmiot stosujący:
BRE BANK Spółka Akcyjna w Warszawie
Treść klauzuli: “Pisma wysyłane przez MultiBank pod ostatni, znany MultiBankowi adres Kredytobiorcy awizowane a nie odebrane przez adresata uważa się za doręczone.”

Numer klauzuli: 3692
Podmiot stosujący:
BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie
Treść klauzuli: “O terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji Bank informuje Użytkownika w chwili rozpoczęcia postępowania reklamacyjnego. Bank zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 90 dni od daty otrzymania dokumentu, o którym mowa w § 40 ust. 2. W przypadku uzasadnionej konieczności przedłużenia tego terminu, wynikającej z przepisów Visa International oraz specyfiki procesów reklamacyjnych, Użytkownik zostanie powiadomiony niezwłocznie, w formie pisemnej. W takim przypadku termin rozpatrzenia reklamacji nie powinien być dłuższy niż 140 dni, licząc od daty otrzymania przez bank dokumentu, o którym mowa w § 40 ust.2” (§ 41 ust.2).”

Numer klauzuli: 3693
Podmiot stosujący:
BRE BANK Spółka Akcyjna w Warszawie
Treść klauzuli: „Utrata prawa posługiwania się kartą ma miejsce w szczególności w następujących przypadkach: (…)
2) niewywiązania się Klienta z innych umów zawartych z Bankiem, m.in. (…)
9) wycofania karty z oferty Banku (§ 54 ust.2).”

Numer klauzuli: 3694
Podmiot stosujący:
BRE BANK Spółka Akcyjna w Warszawie
Treść klauzuli: “Reklamacja składana jest w oddziale, w formie pisemnej (na odpowiednim formularzu bankowym) i zawiera podpis Użytkownika, zgodny z podpisem na karcie.”

Numer klauzuli: 3695
Podmiot stosujący:
BRE BANK Spółka Akcyjna w Warszawie
Treść klauzuli: “Kwota transakcji, na którą została udzielona autoryzacja, pomniejsza dostępny limit kredytu do czasu rozliczenia transakcji. Maksymalny czas, przez jaki autoryzacja pomniejsza dostępny limit kredytu w przypadku braku rozliczenia transakcji, jest określany przez Bank.”

Numer klauzuli: 3763
Podmiot stosujący: Deutsche Bank PBC SA z/s w Warszawie
Treść klauzuli: “Potrącenie przez Posiadacza wierzytelności wobec Banku nabytych wobec osób trzecich z wierzytelności Banku wobec Posiadacza wynikającymi z Umowy o Prowadzenie Rachunków jest wyłączone.”

Numer klauzuli: 3764
Podmiot stosujący: Deutsche Bank PBC SA z/s w Warszawie
Treść klauzuli: “Wszelkie wierzytelności Posiadacza z jakiegokolwiek tytułu względem Banku wynikające z umowy o Prowadzenie Rachunków, względnie związane z jej przedmiotem, jej zawarciem, wykonaniem, podlegają przelewowi (cesji) na rzecz jakichkolwiek osób trzecich wyłącznie po uprzedniej zgodzie Banku wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.”

Numer klauzuli: 6017
Podmiot stosujący: Bank Zachodni WBK S.A. we Wrocławiu
Treść klauzuli: “W przypadku wystąpienia co najmniej jednego ze zdarzeń, o których mowa w § 11 OWKG, Bank ma prawo odmówić wypłaty kredytu, wypowiedzieć umowę kredytową lub obniżyć kwotę przyznanego kredytu… (§ 11 ust 1 pkt 4) gdy nastąpiło znaczne obniżenie realnej wartości złożonego zabezpieczenia lub utrata tego zabezpieczenia.”

Numer klauzuli: 6069
Podmiot stosujący: BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Treść klauzuli: “[…] dostarczania na żądanie mBanku, lecz nie częściej niż raz na 36 miesiące aktualnej wyceny nieruchomości/ograniczonego prawa rzeczowego, o której/ym mowa w § 2, określającej wartość rynkową nieruchomości/ograniczonego prawa rzeczowego, dokonanej zgodnie z wymogami mBanku przez rzeczoznawcę zaakceptowanego przez mBank lub do pokrycia kosztów sporządzania takiej wyceny zleconej przez mBank.”

Numer klauzuli: 6120
Podmiot stosujący: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie
Treść klauzuli: “Ze względu na to, że umowa ma charakter umowy zawieranej na odległość w przypadku, gdy wielkości o których mowa w ust. 1-3 [całkowity koszt pożyczki, całkowita kwota do zapłaty, rzeczywista roczna stopa oprocentowania], do dnia zawarcia umowy ulegną zmianie, wówczas Pożyczkobiorca, wraz z podpisanym przez PKO BP SA jednym egzemplarzem umowy otrzyma na adres korespondencyjny, informację o aktualnej wysokości tych wielkości, która stanowi integralną część umowy.”

Numer klauzuli: 6193
Podmiot stosujący: Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie
Treść klauzuli: “W przypadku, gdy w okresie obowiązywania niniejszej Umowy nastąpiło zmniejszenie wartości ustanowionych prawnych zabezpieczeń kredytu Bank może żądać dodatkowego prawnego zabezpieczenia kredytu oraz przedłożenia dokumentów niezbędnych do dokonania oceny ryzyka kredytowego. Kredytobiorca zobowiązany jest – na żądanie Banku – do przedstawienia dodatkowego prawnego zabezpieczenia kredytu, akceptowanego przez Bank, w terminie przez Bank wskazanym.”

Numer klauzuli: 6194
Podmiot stosujący: Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie
Treść klauzuli: “Kredytobiorca udziela Bankowi upoważnienia do badania zdolności kredytowej Kredytobiorcy przez cały okres obowiązywania umowy kredytowej oraz do zasięgania informacji dotyczących Kredytobiorcy u pracodawcy Kredytobiorcy. W tym zakresie Kredytobiorca wyraża zgodę na ujawnienie Bankowi przez każdoczesnego pracodawcę Kredytobiorcy danych, w tym danych osobowych związanych z faktem zatrudnienia u tegoż pracodawcy.”

Jeżeli w Twojej umowie znajdują się takie lub podobne, niedozwolone zapisy – Skontaktuj się z nami.

Numer klauzuli: 1797
Podmiot stosujący:
ING Towarzystwo ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie
Treść klauzuli: “Wartość wykupu jest to procent rezerwy matematycznej przypadającej na daną umowę główną z wyłączeniem rezerwy na świadczenie dodatkowe umowy głownej, zgodnie z poniższą tabelą:
– Liczba pełnych lat polisowych, za które opłacono wszystkie składki całkowite;
– Wartość wykupu jako procent rezerwy matematycznej przypadającej na daną umowę główną z wyłączeniem rezerwy na świadczenie dodatkowe umowy głównej:
a) 2 lata – 80 % wartości wykupu,
b) 3 lata – 85 % wartości wykupu,
c) 4 lata – 90 % wartości wykupu,
d) 5 i więcej lat – 95 % wartości wykupu.
Wysokość wartości wykupu oblicza się według stanu rezerwy matematycznej przypadającej na umowę główną z wyłączeniem rezerwy na świadczenie dodatkowe umowy głównej, na wcześniejszy z dni (dalej: dzień wartości wykupu):
a) dzień następujący po ostatnim dniu opłaconego okresu, tj. termin płatności składki całkowitej najdawniej wymagalnej
albo
b) dzień rozwiązania lub wygaśnięcia umowy głównej.
Wartość wykupu, obliczona zgodnie z postanowieniami ust. 1 i 2, jest pomniejszana o sumę zaległych składek całkowitych lub powiększana o część opłaconej składki całkowitej należnej za okres, w jakim Ubezpieczyciel nie będzie udzielał ochrony ubezpieczeniowej.
Gdy składka za umowę główną została opłacona jednorazowo, Ubezpieczający nabywa prawo do wypłaty wartości wykupu dnia następnego, licząc od dnia rozpoczęcia odpowiedzialności. Wartość wykupu stanowi wtedy 95 % rezerwy matematycznej z wyłączeniem rezerwy na świadczenie dodatkowe umowy głównej, przypadającej na daną umowę główną w dniu rozwiązania umowy głównej. Jeżeli dzień wartości wykupu przypada po przekształceniu umowy ubezpieczenia w ubezpieczenie bez składkowe, to wartość wykupu stanowi 95 % rezerwy matematycznej z wyłączeniem rezerwy na świadczenie dodatkowe umowy głównej.”

Numer klauzuli: 2042
Podmiot stosujący:
Alior Bank S.A. w Warszawie
Treść klauzuli: “Korespondencję uważa się za dostarczoną po upływie 14 dni od daty wysłania.”

Numer klauzuli: 2204
Podmiot stosujący:
Idea Bank SA w Warszawie (poprzednia nazwa GMAC Bank Polska SA w Warszawie)
Treść klauzuli: “Jeżeli pisma wysłane przez Bank na ostatni wskazany przez Kredytobiorcę na piśmie adres nie zostaną podjęte przez Kredytobiorcę uznaje się je za doręczone z dniem złożenia pierwszego awiza pocztowego na ten adres.”

Numer klauzuli: 2335
Podmiot stosujący:
Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie
Treść klauzuli: “Korespondencję wysłaną listem zwykłym uznaje się za doręczoną najpóźniej szóstego dnia roboczego liczonego od daty jej nadania w urzędzie pocztowym.”

Numer klauzuli: 2425
Podmiot stosujący:
Euro Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu
Treść klauzuli: “Bank odpowiada wyłącznie za rzeczywiste i udowodnione straty Posiadacza spowodowane przez nieterminowe lub nieprawidłowe wykonanie jego dyspozycji.”

Numer klauzuli: 2450
Podmiot stosujący:
Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu
Treść klauzuli: “Odmowa przyjęcia przez Kredytobiorcę wypowiedzenia Umowy o udzielenie kredytu i wydanie płatniczej Karty kredytowej lub adnotacja poczty “nie podjęto w terminie” (awizo), wywołuje skutki doręczenia. Skutki doręczenia wywołuje również doręczenie zastępcze określone w art. 138 kodeksu postępowania cywilnego tj. doręczenie pisma dorosłemu domownikowi, administracji domu, dozorcy domu lub organowi gminy lub też osobie upoważnionej do odbioru pism oraz określone w art.139 Kodeksu postępowania cywilnego.”

Numer klauzuli: 2528
Podmiot stosujący:
Lukas Bank S.A. we Wrocławiu
Treść klauzuli: “Posiadacz rachunku kredytowego oświadcza, że nie będzie korzystał z prawa do wzajemnego potrącania swoich wierzytelności wobec Banku z jakiegokolwiek tytułu do momentu całkowitej spłaty zadłużenia wraz z odsetkami i innymi kosztami. Oświadczenie to nie uchybia uprawnieniu z art.10 ustawy o kredycie konsumenckim.”

Numer klauzuli: 2529
Podmiot stosujący:
Lukas Bank S.A. we Wrocławiu
Treść klauzuli: „Bank zastrzega sobie prawo do odmowy autoryzowania transakcji lub wprowadzenia ograniczeń limitów (kwotowych bądź ilościowych) autoryzowanych transakcji gotówkowych i/lub bezgotówkowych przeprowadzanych w ramach dostępnego limitu kredytowego w przypadku:
a) naruszenia postanowień Umowy limitu lub Regulaminu limitu,
b) naruszenia postanowień Umowy o kartę lub Regulaminu karty (jeśli posiadacz rachunku kredytowego zawarł z bankiem Umowę o kartę),
c) powzięcia wiarygodnych informacji o pogorszeniu zdolności kredytowej lub sytuacji majątkowej Posiadacza rachunku kredytowego (…).”

Numer klauzuli: 2557
Podmiot stosujący:
Meritum Bank ICB spółka akcyjna w Gdańsku
Treść klauzuli: “Pisma nieodebrane z powodu zmiany adresu bez powiadomienia Banku, będą traktowane jako doręczone posiadaczowi rachunku.”

Numer klauzuli: 3174
Podmiot stosujący:
Deutsche Bank PBC S.A. z/s w Warszawie
Treść klauzuli: “Doręczenie Powiadomień dla Posiadacza następuje (…) ze skutkiem uznania korespondencji za doręczoną z upływem 5 (pięciu) dni od daty jej nadania.”

Numer klauzuli: 3175
Podmiot stosujący:
Deutsche Bank PBC S.A. z/s w Warszawie
Treść klauzuli: “Bank nie ponosi odpowiedzialności za szkody Posiadacza spowodowane okolicznościami niezależnymi od Banku a w szczególności za: (…) orzeczenia oraz inne czynności (działania i zaniechania) organów rządowych i samorządowych ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości, którym nie można przeciwstawić się środkami cywilnoprawnymi.”

Numer klauzuli: 3182
Podmiot stosujący:
Bank Millennium spółka akcyjna w Warszawie
Treść klauzuli: “W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy kredytu zwiększeniu ulegnie stosunek aktualnej wysokości salda zadłużenia kredytu wyrażonego w PLN do aktualnej wartości ustanowionych prawnie zabezpieczeń i/lub nastąpi zmiana wartości ustanowionych prawnie zabezpieczeń i/lub zagrożenie terminowej spłaty kredytu, i/lub pogorszenie się sytuacji finansowej Kredytobiorcy, Bank może zażądać ustanowienia dodatkowego prawnego zabezpieczenia kredytu i/lub zlecić zbadanie stanu prawnego i technicznego oraz określenia wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia na koszt Kredytobiorcy.”

Numer klauzuli: 3291
Podmiot stosujący:
BRE BANK Spółka Akcyjna w Warszawie
Treść klauzuli: “Pisma wysyłane przez MultiBank pod ostatni, znany MultiBankowi adres Kredytobiorcy awizowane a nie odebrane przez adresata uważa się za doręczone.”

Numer klauzuli: 3692
Podmiot stosujący:
BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie
Treść klauzuli: “O terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji Bank informuje Użytkownika w chwili rozpoczęcia postępowania reklamacyjnego. Bank zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 90 dni od daty otrzymania dokumentu, o którym mowa w § 40 ust. 2. W przypadku uzasadnionej konieczności przedłużenia tego terminu, wynikającej z przepisów Visa International oraz specyfiki procesów reklamacyjnych, Użytkownik zostanie powiadomiony niezwłocznie, w formie pisemnej. W takim przypadku termin rozpatrzenia reklamacji nie powinien być dłuższy niż 140 dni, licząc od daty otrzymania przez bank dokumentu, o którym mowa w § 40 ust.2” (§ 41 ust.2).”

Numer klauzuli: 3693
Podmiot stosujący:
BRE BANK Spółka Akcyjna w Warszawie
Treść klauzuli: „Utrata prawa posługiwania się kartą ma miejsce w szczególności w następujących przypadkach: (…)
2) niewywiązania się Klienta z innych umów zawartych z Bankiem, m.in. (…)
9) wycofania karty z oferty Banku (§ 54 ust.2).”

Numer klauzuli: 3694
Podmiot stosujący:
BRE BANK Spółka Akcyjna w Warszawie
Treść klauzuli: “Reklamacja składana jest w oddziale, w formie pisemnej (na odpowiednim formularzu bankowym) i zawiera podpis Użytkownika, zgodny z podpisem na karcie.”

Numer klauzuli: 3695
Podmiot stosujący:
BRE BANK Spółka Akcyjna w Warszawie
Treść klauzuli: “Kwota transakcji, na którą została udzielona autoryzacja, pomniejsza dostępny limit kredytu do czasu rozliczenia transakcji. Maksymalny czas, przez jaki autoryzacja pomniejsza dostępny limit kredytu w przypadku braku rozliczenia transakcji, jest określany przez Bank.”

Numer klauzuli: 3763
Podmiot stosujący: Deutsche Bank PBC SA z/s w Warszawie
Treść klauzuli: “Potrącenie przez Posiadacza wierzytelności wobec Banku nabytych wobec osób trzecich z wierzytelności Banku wobec Posiadacza wynikającymi z Umowy o Prowadzenie Rachunków jest wyłączone.”

Numer klauzuli: 3764
Podmiot stosujący: Deutsche Bank PBC SA z/s w Warszawie
Treść klauzuli: “Wszelkie wierzytelności Posiadacza z jakiegokolwiek tytułu względem Banku wynikające z umowy o Prowadzenie Rachunków, względnie związane z jej przedmiotem, jej zawarciem, wykonaniem, podlegają przelewowi (cesji) na rzecz jakichkolwiek osób trzecich wyłącznie po uprzedniej zgodzie Banku wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.”

Numer klauzuli: 6017
Podmiot stosujący: Bank Zachodni WBK S.A. we Wrocławiu
Treść klauzuli: “W przypadku wystąpienia co najmniej jednego ze zdarzeń, o których mowa w § 11 OWKG, Bank ma prawo odmówić wypłaty kredytu, wypowiedzieć umowę kredytową lub obniżyć kwotę przyznanego kredytu… (§ 11 ust 1 pkt 4) gdy nastąpiło znaczne obniżenie realnej wartości złożonego zabezpieczenia lub utrata tego zabezpieczenia.”

Numer klauzuli: 6069
Podmiot stosujący: BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Treść klauzuli: “[…] dostarczania na żądanie mBanku, lecz nie częściej niż raz na 36 miesiące aktualnej wyceny nieruchomości/ograniczonego prawa rzeczowego, o której/ym mowa w § 2, określającej wartość rynkową nieruchomości/ograniczonego prawa rzeczowego, dokonanej zgodnie z wymogami mBanku przez rzeczoznawcę zaakceptowanego przez mBank lub do pokrycia kosztów sporządzania takiej wyceny zleconej przez mBank.”

Numer klauzuli: 6120
Podmiot stosujący: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie
Treść klauzuli: “Ze względu na to, że umowa ma charakter umowy zawieranej na odległość w przypadku, gdy wielkości o których mowa w ust. 1-3 [całkowity koszt pożyczki, całkowita kwota do zapłaty, rzeczywista roczna stopa oprocentowania], do dnia zawarcia umowy ulegną zmianie, wówczas Pożyczkobiorca, wraz z podpisanym przez PKO BP SA jednym egzemplarzem umowy otrzyma na adres korespondencyjny, informację o aktualnej wysokości tych wielkości, która stanowi integralną część umowy.”

Numer klauzuli: 6193
Podmiot stosujący: Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie
Treść klauzuli: “W przypadku, gdy w okresie obowiązywania niniejszej Umowy nastąpiło zmniejszenie wartości ustanowionych prawnych zabezpieczeń kredytu Bank może żądać dodatkowego prawnego zabezpieczenia kredytu oraz przedłożenia dokumentów niezbędnych do dokonania oceny ryzyka kredytowego. Kredytobiorca zobowiązany jest – na żądanie Banku – do przedstawienia dodatkowego prawnego zabezpieczenia kredytu, akceptowanego przez Bank, w terminie przez Bank wskazanym.”

Numer klauzuli: 6194
Podmiot stosujący: Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie
Treść klauzuli: “Kredytobiorca udziela Bankowi upoważnienia do badania zdolności kredytowej Kredytobiorcy przez cały okres obowiązywania umowy kredytowej oraz do zasięgania informacji dotyczących Kredytobiorcy u pracodawcy Kredytobiorcy. W tym zakresie Kredytobiorca wyraża zgodę na ujawnienie Bankowi przez każdoczesnego pracodawcę Kredytobiorcy danych, w tym danych osobowych związanych z faktem zatrudnienia u tegoż pracodawcy.”

Jeżeli w Twojej umowie znajdują się takie lub podobne, niedozwolone zapisy – Skontaktuj się z nami

Numer klauzuli: 1987
Podmiot stosujący:
BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Treść klauzuli: “Do podstawowych obowiązków Kredytobiorcy należy: (…) powiadamianie MultiBanku o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na sytuację finansową Kredytobiorcy, w szczególności o obniżeniu dochodów mogących mieć wpływ na terminową spłatę Kredytu, (…)”.

Numer klauzuli: 2451
Podmiot stosujący:
Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu
Treść klauzuli: “Jeżeli Kredytobiorca nie zawiadomi Banku o zmianie adresu lub nazwiska, a wypowiedzenie wróci z adnotacją “adresat nie znany” lub temu podobną, Bank pozostawia w aktach Umowy pismo ze skutkiem doręczenia.”

Numer klauzuli: 3133
Podmiot stosujący:
Meritum Bank ICB Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
Treść klauzuli: „Posiadacz karty oraz Użytkownik karty są zobowiązani w szczególności do (…)”

Numer klauzuli: 3176
Podmiot stosujący:
Deutsche Bank PBC spółka akcyjna w Warszawie
Treść klauzuli: “Kredytobiorca będzie każdorazowo powiadamiać Bank osobiście, w oddziale Banku lub za pośrednictwem infolinii Banku o zmianie swojego Adresu do Doręczeń, pod rygorem uznania korespondencji wysyłanej przez Bank pod dotychczas znany Adres do Doręczeń Kredytobiorcy za skutecznie doręczoną z upływem 7 (siedmiu) dni od daty jej nadania.”

Numer klauzuli: 6194
Podmiot stosujący:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie
Treść klauzuli: „Kredytobiorca udziela Bankowi upoważnienia do badania zdolności kredytowej Kredytobiorcy przez cały okres obowiązywania umowy kredytowej oraz do zasięgania informacji dotyczących Kredytobiorcy u pracodawcy Kredytobiorcy. W tym zakresie Kredytobiorca wyraża zgodę na ujawnienie Bankowi przez każdoczesnego pracodawcę Kredytobiorcy danych, w tym danych osobowych związanych z faktem zatrudnienia u tegoż pracodawcy.”

Jeżeli w Twojej umowie znajdują się takie lub podobne, niedozwolone zapisy – Skontaktuj się z nami.

Numer klauzuli: 2450
Podmiot stosujący:
Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu
Treść klauzuli: “Odmowa przyjęcia przez Kredytobiorcę wypowiedzenia Umowy o udzielenie kredytu i wydanie płatniczej Karty kredytowej lub adnotacja poczty “nie podjęto w terminie” (awizo), wywołuje skutki doręczenia. Skutki doręczenia wywołuje również doręczenie zastępcze określone w art. 138 kodeksu postępowania cywilnego tj. doręczenie pisma dorosłemu domownikowi, administracji domu, dozorcy domu lub organowi gminy lub też osobie upoważnionej do odbioru pism oraz określone w art.139 Kodeksu postępowania cywilnego.”

Numer klauzuli: 3131
Podmiot stosujący:
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna w Warszawie
Treść klauzuli: “Bank może, z ważnych powodów, rozwiązać Umowę Karty, z zachowaniem 31-dniowego okresu wypowiedzenia lub dokonać zastrzeżenia i zażądać zwrotu karty w trybie natychmiastowym. Za ważne powody uważa się: (…) naruszenie przepisów prawa przez Użytkownika Karty.”

Numer klauzuli: 3132
Podmiot stosujący:
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie
Treść klauzuli: „Umowa może zostać wypowiedziana przez Bank BGŻ z ważnych przyczyn, w przypadku: (…) wycofania Karty z oferty Banku BGŻ.”

Numer klauzuli: 6070
Podmiot stosujący:
BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Treść klauzuli: „mBank może wypowiedzieć Umowę również w przypadku: […]
2) zagrożenia terminowej spłaty Kredytu z powodu złego stanu majątkowego Kredytobiorcy,
3) znacznego obniżenia realnej wartości złożonego zabezpieczenia o ile Kredytobiorca nie ustanowi dodatkowego zabezpieczenia Kredytu,
4) ustanawiania na nieruchomości/ograniczonym prawie rzeczowym, o której/ym mowa w § 2 jakiegokolwiek ograniczonego prawa rzeczowego ani innych obciążeń na rzecz osób trzecich; jeżeli pogarsza to stan zabezpieczeń Kredytu,
5) zbycia przez Kredytobiorcę nieruchomości/ograniczonego prawa rzeczowego, o której/ym mowa w § 2; jeżeli pogarsza to stan zabezpieczeń Kredytu,
6) wypowiedzenia Umowy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego eKonto,
7) naruszenia przez Kredytobiorcę innych warunków i obowiązków określonych w Umowie.”

Numer klauzuli: 6118
Podmiot stosujący:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie
Treść klauzuli: “PKO BP SA może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia, że informacje podane we wniosku o udzielenie pożyczki lub dokumenty, na podstawie których podjęto decyzję o udzieleniu pożyczki, nie są zgodne ze stanem faktycznym lub prawnym. 2. W przypadku rozwiązania umowy, Pożyczkobiorca ma obowiązek spłaty całości zadłużenia wynikającego z umowy zadłużenia w terminie 7 dni.”

Jeżeli w Twojej umowie znajdują się takie lub podobne, niedozwolone zapisy – Skontaktuj się z nami

Numer klauzuli: 1797
Podmiot stosujący:
ING Towarzystwo ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie
Treść klauzuli: „Wartość wykupu jest to procent rezerwy matematycznej przypadającej na daną umowę główną z wyłączeniem rezerwy na świadczenie dodatkowe umowy głownej, zgodnie z poniższą tabelą:
– Liczba pełnych lat polisowych, za które opłacono wszystkie składki całkowite;
– Wartość wykupu jako procent rezerwy matematycznej przypadającej na daną umowę główną z wyłączeniem rezerwy na świadczenie dodatkowe umowy głównej:
a) 2 lata – 80 % wartości wykupu,
b) 3 lata – 85 % wartości wykupu,
c) 4 lata – 90 % wartości wykupu,
d) 5 i więcej lat – 95 % wartości wykupu.
Wysokość wartości wykupu oblicza się według stanu rezerwy matematycznej przypadającej na umowę główną z wyłączeniem rezerwy na świadczenie dodatkowe umowy głównej, na wcześniejszy z dni (dalej: dzień wartości wykupu):
a) dzień następujący po ostatnim dniu opłaconego okresu, tj. termin płatności składki całkowitej najdawniej wymagalnej
albo
b) dzień rozwiązania lub wygaśnięcia umowy głównej.
Wartość wykupu, obliczona zgodnie z postanowieniami ust. 1 i 2, jest pomniejszana o sumę zaległych składek całkowitych lub powiększana o część opłaconej składki całkowitej należnej za okres, w jakim Ubezpieczyciel nie będzie udzielał ochrony ubezpieczeniowej.
Gdy składka za umowę główną została opłacona jednorazowo, Ubezpieczający nabywa prawo do wypłaty wartości wykupu dnia następnego, licząc od dnia rozpoczęcia odpowiedzialności. Wartość wykupu stanowi wtedy 95 % rezerwy matematycznej z wyłączeniem rezerwy na świadczenie dodatkowe umowy głównej, przypadającej na daną umowę główną w dniu rozwiązania umowy głównej.
Jeżeli dzień wartości wykupu przypada po przekształceniu umowy ubezpieczenia w ubezpieczenie bez składkowe, to wartość wykupu stanowi 95 % rezerwy matematycznej z wyłączeniem rezerwy na świadczenie dodatkowe umowy głównej.”

Numer klauzuli: 3183
Podmiot stosujący:
Bank Millennium spółka akcyjna w Warszawie
Treść klauzuli: “Ostatni miesiąc ochrony ubezpieczeniowej, za który pobierana jest opłata z tytułu ubezpieczenia przypada w miesiącu, w którym do Banku wpłynie dostarczony przez Kredytobiorcę odpis z księgi wieczystej nieruchomości, o której mowa w § 2 ust 5, z prawomocnym wpisem hipoteki/hipotek na rzecz Banku.”

Numer klauzuli: 3516
Podmiot stosujący:
Getin Noble Bank SA w Warszawie
Treść klauzuli: “Zabezpieczeniem spłaty kredytu są: ubezpieczenie z tytułu pakietowego ubezpieczenia na wypadek odmowy ustanowienia hipoteki przez 3 pierwsze miesiące kredytowania. Ubezpieczenie ulega przedłużeniu na okres kolejnych 9 miesięcy o ile kredytobiorca nie przedłoży w terminie 3 miesięcy od wypłaty kredytu/ 1 transzy odpisu z KW nieruchomości w z wpisem hipotecznym na rzecz Banku na 1 miejscu i niezawierającego obciążeń niezaakceptowanych przez Bank. Kredytobiorca upoważnia Bank do wznowienia ubezpieczenia na kolejne okresy 9 – miesięczne i doliczenia składki w wysokości 0,9% w trybie podwyższenia bieżącego salda kredytu.”

Numer klauzuli: 4130
Podmiot stosujący:
Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie
Treść klauzuli: “Składka ubezpieczeniowa z tytułu ubezpieczenia pomostowego i niskiego wkładu własnego podlega zwrotowi na wniosek Kredytobiorcy proporcjonalnie do liczby pełnych miesięcy kalendarzowych, w których towarzystwo ubezpieczeniowe nie świadczyło ochrony ubezpieczeniowej.”

Numer klauzuli: 4617
Podmiot stosujący:
Sygma Banque Societe Anonyme w Paryżu Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie
Treść klauzuli:Jeżeli nie zostanie zaznaczony żaden z poniższych kwadratów (kwadrat rezygnacji z ubezpieczenia, kwadrat wyboru Pakietu 2 – Życie i Zdrowie ani kwadrat wyboru Pakietu 3 – Życie i Praca), Kredytobiorca Główny wyraża zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową w zakresie Pakietu 1 – Życie opisanego poniżej. Jeżeli zostanie zaznaczony kwadrat wyboru Pakietu 2 – Życie i Zdrowie i nie zostanie zaznaczony żaden z pozostałych kwadratów poniżej, Kredytobiorca Główny wyraża zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową w zakresie Pakietu 2 – Życie i Zdrowie opisanego poniżej. Jeżeli zostanie zaznaczony kwadrat wyboru Pakietu 3 – Życie i Praca i nie zostanie zaznaczony żaden z pozostałych kwadratów poniżej, Kredytobiorca Główny wyraża zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową w zakresie Pakietu 3 – Życie i Praca opisanego poniżej. Zgodnie z niniejszym ustępem, Kredytobiorca Główny może zostać objęty ochroną ubezpieczeniową przewidzianą w umowie grupowego ubezpieczenia na życie klientów Sygma Banque S.A. ubezpieczenie spłaty zadłużenia” nr 9968 między Bankiem a Amplico Life Pierwszym Amerykańsko-Polskim Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. (Amplico Life S.A.) i umowie grupowego ubezpieczenia od następstw utraty pracy kredytobiorców “ubezpieczenie spłaty zadłużenia” nr ILOE/008/06 między Bankiem a AIG Europę S.A. w ramach: pierwszego pakietu ubezpieczeń na życie i zdrowie (Pakiet 1 – Życie), drugiego pakietu ubezpieczeń na życie lub zdrowie (Pakiet 2 – Życie i Zdrowie), trzeciego pakietu ubezpieczeń na życie lub zdrowie i ubezpieczenia od następstw utraty pracy (Pakiet 3 – Życie i Praca).- Kredytobiorca Główny rezygnuje z ubezpieczenia mając świadomość wynikających stąd konsekwencji.- Kredytobiorca Główny wybiera Pakiet 2 – Życie i Zdrowie.- Kredytobiorca Główny wybiera Pakiet 3 – Życie i Praca.”

Numer klauzuli: 6068
Podmiot stosujący:
BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Treść klauzuli: “Jeżeli z upływem pełnych 36 miesięcy okresu ubezpieczenia nie nastąpi całkowita spłata zadłużenia objętego ubezpieczeniem ani inne zdarzenie kończące okres ubezpieczenia, ubezpieczenie podlega automatycznej kontynuacji, przy czym łączny okres ubezpieczenia nie może przekroczyć 108 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym nastąpiła wypłata Kredytu. Kredytobiorca upoważnia mBank do pobrania środków tytułem zwrotu kosztów ubezpieczenia w wysokości 3,50% różnicy pomiędzy wymaganym wkładem własnym Kredytobiorcy, a wkładem wniesionym faktycznie, tj. […] oraz zwrotu kosztów z tytułu kontynuacji przedmiotowego ubezpieczenia z rachunku wskazanego w par. 6 bez odrębnej dyspozycji.”

Jeżeli w Twojej umowie znajdują się takie lub podobne, niedozwolone zapisy – Skontaktuj się z nami

 

Numer klauzuli: 3178
Podmiot stosujący:
Bank Millennium spółka akcyjna w Warszawie
Treść klauzuli: “Kredyt jest indeksowany do CHF/USD/EUR, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF/USD/EUR według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy.”

Numer klauzuli: 3179
Podmiot stosujący: Bank Millennium spółka akcyjna w Warszawie
Treść klauzuli: “W przypadku kredytu indeksowanego kursem waluty obcej kwota raty spłaty obliczona jest według kursu sprzedaży dewiz, obowiązującego w Banku na podstawie obowiązującej w Banku Tabeli Kursów Walut Obcych z dnia spłaty.”

Numer klauzuli: 5622
Podmiot stosujący: Bank BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
Treść klauzuli: “Kredytobiorca zobowiązuje się dokonywać spłaty kredytu, w wysokościach i terminach podanych w Załączniku nr 1 do Umowy – kalendarzu spłat na rachunek Banku nr: 38 1710 0007 0000 0098 8086 7103 (decyduje data wpływu na rachunek Banku), które będą zaliczane w następującej kolejności: należne opłaty i prowizje, odsetki umowne, kapitał kredytu i odsetki karne. Kwoty wskazane w kalendarzu spłat podane są w walucie kredytu. Spłaty dokonywane będą przez Kredytobiorcę w złotych, po uprzednim przeliczeniu spłaty wg kursu GE Money Banku S.A. (kursu Banku). Kurs Banku jest to średni kurs złotego w stosunku do waluty kredytu opublikowany w danym dniu w prasie przez NBP, powiększony o zmienną marżę kursową Banku, która w dniu udzielenia kredytu wynosi 0,06. Marża kursowa może ulegać zmianom i jest uzależniona od rozpiętości kursów kupna i sprzedaży waluty kredytu na rynku walutowym.”

Numer klauzuli: 5743
Podmiot stosujący: BRE BANK Spółka Akcyjna w Warszawie
Treść klauzuli: “Raty kapitałowo-odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50.”

Numer klauzuli: 6380
Podmiot stosujący: Bank DnB Nord Polska S.A. w Warszawie
Treść klauzuli: “Do określenia własnego kursu kupna i sprzedaży waluty w Tabeli Bank stosuje odchylenie od średniego kursu danej waluty, określonej przez Narodowy Bank Polski. Róźnica pomiędzy kursem kupna waluty a kursem sprzedaży waluty wynosi maksymalnie 10% od wartości obu kursów waluty. Różnica ta stanowi spread walutowy.”

Jeżeli w Twojej umowie znajdują się takie lub podobne, niedozwolone zapisy – Skontaktuj się z nami.

Numer klauzuli: 2908
Podmiot stosujący: BRE Bank spółka akcyjna w Warszawie
Treść klauzuli: “Posiadacz rachunku oświadcza, że w zakresie roszczeń mBanku wynikających z niniejszej Umowy dobrowolnie poddaje się egzekucji prowadzonej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego do wysokości 30.000 zł (trzydziestu tysięcy zł) obejmujących kwotę długu wraz z odsetkami oraz koszty sądowe i wszelkie inne koszty i wydatki niezbędne do celowego dochodzenia praw przez mBank.”

Numer klauzuli: 2909
Podmiot stosujący:
BRE Bank spółka akcyjna w Warszawie
Treść klauzuli: “Posiadacz rachunku oświadcza, że w zakresie roszczeń MultiBanku wynikających z niniejszej Umowy dobrowolnie poddaje się egzekucji prowadzonej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego do wysokości 10.000 zł, obejmujących kwotę długu wraz z odsetkami oraz koszty sądowe i wszelkie inne koszty i wydatki niezbędne do celowego dochodzenia praw MultiBanku.”

Numer klauzuli: 5604
Podmiot stosujący:
SYGMA BANQUE Societe Anonyme Spółka Akcyjna z siedzibą we Francji Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie
Treść klauzuli: Kredytobiorca oraz Współkredytobiorca (jeśli jest stroną Umowy) oświadcza w trybie art. 97 ust. 1 i 2 ustawy z 29.08.1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 72 z 2002 r. poz. 665 z późn. zm.), że poddaje się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego w zakresie roszczeń Banku wynikających z niniejszej Umowy z tytułu:
a) Kredytu, w tym kapitału, odsetek oraz należnych opłat i prowizji, do kwoty 80 000 zł, przy czym Bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny do kwoty zadłużenia 80 000 oraz wystąpić o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności w terminie do 31.12.2030 roku.
b) Limitu, w tym Kapitału, odsetek oraz należnych opłat i prowizji, do kwoty 40 000 zł, przy czym Bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny do kwoty zadłużenia 40 000 zł oraz wystąpić o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności w terminie do 31.12 2030 roku. W przypadku przedłużenia Limitu w trybie § 7, termin, do upływu którego Bank ma prawo wystąpić o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności ulega przedłużeniu o okres, o który został przedłużony Limit.”

Numer klauzuli: 6348
Podmiot stosujący:
Santander Consumer Bank Spółka Akcyjna we Wrocławiu
Treść klauzuli: “Koszty windykacji obejmujące: działania firmy windykacyjnej z tytułu wykonania przez tę firmę usług windykacyjnych należności Banku wynikających z Umowy kredytu/pożyczki, inne aniżeli określone w Sekcji II pkt 7 – według kosztów rzeczywiście poniesionych przez Bank, ale nie więcej niż 15% kwoty wymagalnej należności Banku z tytułu Umowy kredytu/pożyczki zleconej do windykacji firmie windykacyjnej.”

Numer klauzuli: 6349
Podmiot stosujący:
Santander Consumer Bank Spółka Akcyjna we Wrocławiu
Treść klauzuli: “(1) W przypadku wystąpienia zadłużenia w spłacie należności wynikających z Umowy zawartej z Bankiem, Bank może prowadzić działania windykacyjne – jako działania własne lub zlecone zewnętrznej firmie windykacyjnej. (…). W przypadku działań prowadzonych przez zewnętrzną firmę windykacyjną opłaty obciążające KREDYTOBIORCĘ/POŻYCZKOBIORCĘ w związku z windykacją należności dla pojedynczej Umowy nie mogą przekroczyć 15 kwoty wymagalnej należności Banku z tytułu zleconej do windykacji firmie windykacyjnej Umowy.”

Jeżeli w Twojej umowie znajdują się takie lub podobne, niedozwolone zapisy – Skontaktuj się z nami

Numer klauzuli: 2529
Podmiot stosujący:
Lukas Bank S.A. we Wrocławiu
Treść klauzuli: “Bank zastrzega sobie prawo do odmowy autoryzowania transakcji lub wprowadzenia ograniczeń limitów (kwotowych bądź ilościowych) autoryzowanych transakcji gotówkowych i/lub bezgotówkowych przeprowadzanych w ramach dostępnego limitu kredytowego w przypadku:
a) naruszenia postanowień Umowy limitu lub Regulaminu limitu,
b) naruszenia postanowień Umowy o kartę lub Regulaminu karty (jeśli posiadacz rachunku kredytowego zawarł z bankiem Umowę o kartę),
c) powzięcia wiarygodnych informacji o pogorszeniu zdolności kredytowej lub sytuacji majątkowej Posiadacza rachunku kredytowego (…).”

Numer klauzuli: 3180
Podmiot stosujący:
Bank Millennium spółka akcyjna w Warszawie
Treść klauzuli: “Bank zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w szczególności w przypadku wprowadzania nowych przepisów prawnych lub ich zmiany oraz dostosowania do koniecznych zmian wprowadzonych w obowiązującym w Banku.”

Numer klauzuli: 6196
Podmiot stosujący:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie
Treść klauzuli: „Bank zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, przy zaistnieniu przynajmniej jednej z wymienionych niżej przyczyn:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść niniejszego Regulaminu,
2) zmiany oferty Banku, w tym rezygnacji z oferowania usług, których dotyczy niniejszy Regulamin,
3) dostosowania do najlepszych krajowych i międzynarodowych praktyk na rynku bankowym,
4) przekształceń organizacyjnych w Banku.”

Jeżeli w Twojej umowie znajdują się takie lub podobne, niedozwolone zapisy – Skontaktuj się z nami.

Numer klauzuli: 2259
Podmiot stosujący: Kredyt Bank S.A. z/s w Warszawie
Treść klauzuli: “Kredytobiorca zobowiązany będzie do poniesienia kosztów w związku z niewykonaniem przez niego zobowiązań wynikających z Umowy, w tym (…) kosztów związanych z pozasądowym dochodzeniem przez Bank wierzytelności wynikających z Umowy – w wysokości nie wyższej niż 20 % każdorazowej kwoty zadłużenia przeterminowanego wg stanu na dzień zlecenia przez Bank pozasądowego dochodzenia wierzytelności”

Numer klauzuli: 2782
Podmiot stosujący: Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie
Treść klauzuli: “Zmiana wysokości stawek prowizji i opłat przez Bank nie stanowi zmiany warunków Umowy”

Numer klauzuli: 3134
Podmiot stosujący: Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie
Treść klauzuli: “Opłata za dochodzenie wymagalnych należności Banku przez zewnętrzną firmę windykacyjną, TRYB POBIERANIA Od zdarzenia; jako % należności, WYSOKOŚĆ OPŁATY/PROWIZJI 4%-15%”

Numer klauzuli: 3181
Podmiot stosujący: Bank Millennium spółka akcyjna w Warszawie
Treść klauzuli:Bank zastrzega sobie prawo do zmiany cennika w okresie obowiązywania umowy kredytu, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna z poniższych przyczyn:
1) zmiana parametrów rynkowych, środowiska konkurencji, przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych, stosowanych w sektorze bankowym,
2) zmiana poziomu inflacji bądź innych warunków makroekonomicznych,
3) zmiana zakresu lub formy świadczonych usług.”

Numer klauzuli: 3519
Podmiot stosujący:
Getin Noble Bank SA w Warszawie
Treść klauzuli:
Kredytobiorca wyraża zgodę, aby wszelkie koszty i opłaty związane z Programem DOM BankAssurance w trakcie uczestnictwa w Programie, były doliczane do kwoty kredytu w trybie podwyższenia bieżącego salda kredytowego, a w przypadku ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych do raty kredytu.”

Numer klauzuli: 4107
Podmiot stosujący:
Euro Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu
Treść klauzuli:
“Zmiana wysokości oprocentowania może następować także w przypadku zmiany parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego w kraju (lub krajów zrzeszonych w UE), którego waluta jest podstawą indeksacji.”

Numer klauzuli: 5622
Podmiot stosujący:
Bank BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
Treść klauzuli:
“Kredytobiorca zobowiązuje się dokonywać spłaty kredytu, w wysokościach i terminach podanych w Załączniku nr 1 do Umowy – kalendarzu spłat na rachunek Banku nr: 38 1710 0007 0000 0098 8086 7103 (decyduje data wpływu na rachunek Banku), które będą zaliczane w następującej kolejności: należne opłaty i prowizje, odsetki umowne, kapitał kredytu i odsetki karne. Kwoty wskazane w kalendarzu spłat podane są w walucie kredytu. Spłaty dokonywane będą przez Kredytobiorcę w złotych, po uprzednim przeliczeniu spłaty wg kursu GE Money Banku S.A. (kursu Banku). Kurs Banku jest to średni kurs złotego w stosunku do waluty kredytu opublikowany w danym dniu w prasie przez NBP, powiększony o zmienną marżę kursową Banku, która w dniu udzielenia kredytu wynosi 0,06. Marża kursowa może ulegać zmianom i jest uzależniona od rozpiętości kursów kupna i sprzedaży waluty kredytu na rynku walutowym.”

Numer klauzuli: 6038
Podmiot stosujący:
Credit Agricole Bank Polska S.A. we Wrocławiu
Treść klauzuli:
“Pożyczkobiorca zobowiązuje się:- pokryć wszelkie uzasadnione koszty związane z dochodzeniem spłaty zobowiązań wynikających z umowy pożyczki oraz realizacji zabezpieczenia. Na koszty które ponosi Pożyczkobiorca, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez niego zobowiązań wynikających z Umowy pożyczki, składają się: – koszty telefonicznych upomnień, listowych wezwań i zawiadomień wysyłanych Pożyczkobiorcy, wyjazdów interwencyjnych w wysokości określonej w TOiP stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy… Wysokość opłat związanych z dochodzeniem spłaty zobowiązań oraz katalog czynności monitorujących może ulec zmianie w przypadku uzasadnionej zmiany kosztów ponoszonych przez Bank, wprowadzenia nowej czynności monitorującej lub zmiany przepisów prawa.”

Numer klauzuli: 6046
Podmiot stosujący:
Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie
Treść klauzuli:
„Poniżej określone zostały rodzaje czynności oraz wysokość opłat pobieranych przez Bank za ich wykonanie według stanu na dzień zawarcia Umowy:
1) zmiana harmonogramu spłat kredytu (z wyłączeniem pkt. a) 2,0% nie mniej, niż 25 zł;
2) zmiana harmonogramu spłat pożyczki (z wyłączeniem pkt. a) 2,0% nie mniej niż 25 zł;
3) zmiana stopy oprocentowania kredytu ze stałej na zmienną (lub odwrotnie) 2,0% nie mniej niż 50zł;
4) zmiana stopy oprocentowania pożyczki ze stałej na zmienną (lub odwrotnie) 2,0% nie mniej, niż 50 zł.”

Numer klauzuli: 6047
Podmiot stosujący:
Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie
Treść klauzuli:
„Zmiana wysokości opłat lub zasad ich stosowania i naliczania, wprowadzenie opłat za czynności dotychczas nie ujęte w Tabeli jest możliwe z ważnych przyczyn, za którą uznaje się:
1) zmianę miesięcznego wskaźnika cen i usług konsumpcyjnych (pot. Inflacji) publikowanego przez GUS o wartość nie mniejszą niż 0,2 punktu procentowego;
2) zmianę w ofercie Banku dotyczącą stosunku prawnego wiążącego Bank z Kredytobiorcą polegającą na udostępnieniu nowych produktów i usług, zmianie zakresu przedmiotowych usług lub produktów albo na rezygnacji z prowadzenia niektórych usług lub produktów;
3) zmianę o więcej niż 10% dotychczasowych cen usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne, które to usługi są niezbędne do wykonywania.”

Numer klauzuli: 6119
Podmiot stosujący:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie
Treść klauzuli: “W przypadku niedotrzymania warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 [Kredytobiorca w całym okresie kredytowania ma dotrzymywać warunki uprawniające go – jako Posiadacza rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego nr…, prowadzonego przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. do korzystania z obsługi w ramach programu bankowości osobistej AURUM/prywatnej PLATINIUM, określonych w umowie o prowadzenie tego rachunku], przez okres 6-ciu miesięcy, PKO BP SA dostosuje wysokość marży/oprocentowania do obowiązującej w PKO BP SA oferty standardowej.”

Numer klauzuli: 6122
Podmiot stosujący:
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna w Warszawie
Treść klauzuli: “Marża Banku ulega zmianie w przypadku nałożenia na Bank, przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, obowiązku tworzenia/odprowadzania/utrzymywania szczególnych rezerw, funduszy specjalnych, depozytów lub opłat wynikających z udzielenia przez Bank Kredytu. Zmiana może być dokonana proporcjonalnie do zmian wprowadzonych ww. przepisami.”

Numer klauzuli: 6192
Podmiot stosujący:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie
Treść klauzuli: “Całkowity koszt kredytu może ulec zmianie w przypadku zmian wysokości prowizji i opłat bankowych, pobieranych przez bank, za czynności bankowe związane z obsługą kredytu.”

Numer klauzuli: 6195
Podmiot stosujący:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie
Treść klauzuli: “Za wykonanie czynności związanych z udzieleniem i obsługą kredytu Bank pobiera prowizję i opłaty określone w “Taryfie prowizji i opłat bankowych dla klientów detalicznych” dostępnej w jednostkach Banku.”

Numer klauzuli: 6348
Podmiot stosujący:
Santander Consumer Bank Spółka Akcyjna we Wrocławiu
Treść klauzuli: “Koszty windykacji obejmujące: działania firmy windykacyjnej z tytułu wykonania przez tę firmę usług windykacyjnych należności Banku wynikających z Umowy kredytu/pożyczki, inne aniżeli określone w Sekcji II pkt 7 – według kosztów rzeczywiście poniesionych przez Bank, ale nie więcej niż 15% kwoty wymagalnej należności Banku z tytułu Umowy kredytu/pożyczki zleconej do windykacji firmie windykacyjnej.”

Numer klauzuli: 6349
Podmiot stosujący:
Santander Consumer Bank Spółka Akcyjna we Wrocławiu
Treść klauzuli: “(1) W przypadku wystąpienia zadłużenia w spłacie należności wynikających z Umowy zawartej z Bankiem, Bank może prowadzić działania windykacyjne – jako działania własne lub zlecone zewnętrznej firmie windykacyjnej. (…). W przypadku działań prowadzonych przez zewnętrzną firmę windykacyjną opłaty obciążające KREDYTOBIORCĘ/POŻYCZKOBIORCĘ w związku z windykacją należności dla pojedynczej Umowy nie mogą przekroczyć 15 kwoty wymagalnej należności Banku z tytułu zleconej do windykacji firmie windykacyjnej Umowy.”

Jeżeli w Twojej umowie znajdują się takie lub podobne, niedozwolone zapisy – Skontaktuj się z nami.

Ta strona używa plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej Akceptuję